ข่าว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงใน “โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยมี
– รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์
– ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
– คุณแดเนียล มาร์โค ซิกฟรีดี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
– คุณสุรพร สุริยมณฑล ตัวแทนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์และคณะทีมงานมูลนิธิเกื้อฝันเด็กร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมริมเหนือ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย จัดทำเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทวิพหุภาษา หมายถึงการที่เราใช้ภาษาแม่ คือ เชียงใหม่ มีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่บนดอยเยอะ ปกติเด็กเล็กๆเวลาเข้าเรียนจะไม่เข้าใจ เพราะภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ คือภาษาใหม่สำหรับเขา คือภาษาไทย ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราใช้ภาษาของเด็กเป็นฐานเริ่มต้น เพื่อเป็นฐานเป็นสะพานต่อไปสู่ภาษาไทย ทำให้เขาจะเรียนอ่านออกเขียนได้และเข้าใจเรียนรู้ได้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการน่าจะได้มีการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรในส่วนนี้ด้วยกัน เพราะว่าเมื่อเด็กจบไปได้มีอาวุธพร้อมที่จะไปทำงานกับเด็กบนดอยได้ทันที

ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้กล่าวถึงมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ว่า มูลนิธิได้ก่อตั้งมาประมาณ 30 ปีและได้เริ่มดำเนินการการพัฒนาทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ซึ่งแนวความคิดริเริ่มมาจากการที่ได้ลงพื้นที่โรงเรียนแล้วกลุ่มเด็กไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย จึงมีแนวคิดที่จะนำกระบวนการพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพันธ์มาใช้ร่วมกับภาษาไทยเพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจกัน สื่อสารและเกิดความรักในภาษาถิ่นและภาษาที่เรียนรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณ ตัวแทนมูลนิธิก่อนการลงนามการร่วมการพัฒนาโครงการในครั้งนี้

ภาพ /รายงาน ปรัชญารัก เวียงสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

คณะครุศาสตร์ ในนามสถาบันการผลิตและพัฒนาครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลนักศึกษา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของโครงการฯ ดังนี้

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.
 • โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมและทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการจัดงาน Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อทดสอบแนวทางการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งจะต้องทดสอบการทำงานระบบและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pre-University โดยได้ทดสอบการบรรยายและการนำเสนอของวิทยากรตลอดจน อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จัดทำในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และเผยแพร่ผ่านทางสังคมเครือข่าย (Social Network) ด้วยระบบ Facebook


กิจกรรม Pre-University มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และได้รับการปลุกพลังเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนนักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมพบปะกับพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการอบรมจำนวน 5 หลักสูตรดังนี้

1. การปรับตัวเพื่อเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จในการเรียน
2. ปลุกพลังสร้างจิตวิญญาณความเป็นคร
3. สุขภาพดีชีวีมีสุขเรียนสนุกสู่การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
4. การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อชีวีมีสุขของนักศึกษาครู
5. ทักษะชีวิตนักศึกษาครูในยุค new normal
ซึ่งนักศึกษาต้องอบรมให้ครบทุกหลักสูตร การจัดกิจกรรม Pre-University จะจัดขึ้นในวันที ื18-20 มิถุนายน 2564 โดยรายละเอียดการจัดอบรมอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom meeting และ Facebook ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ คณะครุศาสตร์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ภาพจาก Facebook : https://www.facebook.com/kovit.jomkham
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาและนำเสนอนโยบายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ปี 2564 – 2668 โดยมีคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์และอาจารย์ภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะร่วมผลิตเข้าร่วมการสัมมนา

เวลาประมาณ 10.00 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและกลยุทธ์ ซึ่งภายหลังจากการบรรยายได้จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการตามพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
ด้านที่ 2 การบริการวิชาการและการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน แสนใจพรม
ด้านที่ 3 การพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2562 โดยได้เน้นเป้าประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกัน ตามยุทธศาตร์ด้านต่าง ๆ โดยมียุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริการ ซึ่งภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าจะสามารถดำเนินกิจการการพัฒนาตามแผนเพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งได้ผลิตผล (ครูและบุคลากร) ที่สามารถออกไปพัฒนาและเป็นประโยชน์แต่สัมคมไทยต่อไป

ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (อายุครบ 25 ปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564) โดยสามารถสมัครเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่

โจทย์การประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 โดยมีข้อ กําหนดดังนี้

 1. ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ และตัวอักษร คําว่า APEC 2022 Thailand
 2. ตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อสารแนวคิดโดยภาพรวม ดังนี้
  • ประเด็นสําคัญที่ไทยต้องการผลักดัน (Priorities) มี 3 ด้าน ได้แก่
   1. การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
   2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว
   3. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  • สาขาที่ไทยควรให้ความสําคัญ (Key Areas) มี 5 เรื่อง ได้แก่
   1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
   2. การก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล
   3. สุขภาพและ สุขภาวะที่ดี (well-being)
   4. ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร
   5. การเจริญเติบโต อย่างครอบคลุม ยังยืนและมีความรับผิดชอบ
 3. ตราสัญลักษณ์ต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย สะท้อนความเป็นผู้นําและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความเป็นไทย
 4. การออกแบบใช้สีได้ไม่เกิน 4 สี โดยคํานึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานในสื่อที่หลากหลาย เช่น การทําตราประทับหรือการพิมพ์แบบสีเดียว การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน การปักผ้า เป็นต้น
 5. ออกแบบตราสัญลักษณ์ในขนาดที่เหมาะสม จัดวางลงในกระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) ในกรณีที่ออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นไฟล์ jpg โหมดสี RGB ความละเอียด 300 ppi หรือในกรณีวาดด้วยมือลงในกระดาษขนาด A4 ให้สแกนภาพหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ .jpg เพื่อใช้อัปโหลด ในเว็บสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทาง https://forms.gle/nP1n2Jys9cAPGqjj8 โดยกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดผลงานเป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น หากต้องการส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จะต้องทําการสมัครและอัปโหลดผลงานใหม่อีกครั้ง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยส่งเข้า ประกวดในการประกวดอื่นใดมาก่อน

กําหนดการ

 1. สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
 2. จัดแถลงข่าว/ชี้แจงโจทย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และ ถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และ NYDAWARDS
 3. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 10 ผลงานเพื่อเข้ารอบคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานสู่รอบสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 5. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 5 ผลงานเพื่อเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 6. คณะกรรมการคัดเลือกนําเสนอ 5 ผลงานต่อคณะกรรมการระดับชาติเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะต้องปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายตามข้อคิดเห็นของ กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการระดับชาติ และส่งมอบตราสัญลักษณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน ให้กระทรวงการต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/NYDAWARDS

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [64.01 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [138.51 KB]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
วันเสาร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เวลา 08.30 – 09.00 น.
เริ่มเปิดลงทะเบียน


ลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาที่เข้าปฐมนิเทศลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
URL : https://forms.gle/Y41u14smUfLYcjDKA

นักศึกษาทุกท่านเข้าห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

URL : https://zoom.us/j/98739847077?pwd=N010QlBtMm1sRnVBdmtJbzRUSlRPUT09
Meeting ID: 987 3984 7077
Passcode: 999964

เวลา 08.50 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.15 น.

ชมวีดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 09.15 – 09.45 น.
เวลา 09.45 – 10.00 น.

กล่าวต้อนรับ รับเป็นศิษย์ป.บัณฑิต ราชภัฏเชียงใหม่และให้โอวาทนักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์

แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เวลา 10.00 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 11.45 น.

พี่พบน้อง “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข”
โดย นายธนันณัฐ ฤทธิพรเลิศรักษ์ ประธานนักศึกษาป.บัณฑิต รหัส 63

ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เวลา 11.45 – 12.00 น.

สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดกำหนดการทั้งหมดตามเอกสารด้านล่างนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด [79.32 KB]

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต

สำหรับนักศึกษา รหัส 64  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียนก่อนเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วนักศึกษาสามารถเข้าตาม link ห้องออนไลน์ในแต่ละห้องผ่านโปรแแกรม Google meet เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมู่เรียนชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา  Link  ห้องออนไลน์
ป64.01อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  อารมย์เกลี้ยงhttps://meet.google.com/qhk-prdo-dwp  
ป64.02อาจารย์ ดร.รัตนวัชร์  เพ็ญรัตนหิรัญhttps://meet.google.com/yfg-zioj-ryi  
ป64.03อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์https://meet.google.com/zvm-geig-peh  
ป64.04อาจารย์ชวลิต  ขอดศิริhttps://meet.google.com/qij-mcqe-qfr  
ป64.05อาจารย์อัณณ์ชญากร  พัฒนประสิทธิ์https://meet.google.com/awj-qvtm-uvj  
ป64.06อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท  จอมคำhttps://meet.google.com/hyh-qpek-xmi  

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษแยกตามหมู่เรียน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด [67.22 KB]

หมายเหตุ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ โทร. 081-8823051 หรือ คุณสมเด็จ ภิมายกุล โทร. 084-0469024

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คลิ๊กที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา คลิ๊กทีนี
การจัดส่งเอกสารรายงานตัว คลิ๊กทีนี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้วนั้น จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอน ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา คลิ๊กทีนี
การจัดส่งเอกสารรายงานตัว คลิ๊กทีนี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [205.25 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [924.75 KB]

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet และโปรแกรม
Socretive
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการสอบออนไลน์ในครั้งนี้ว่า “จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายคนอาจคิดว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่จริงแล้วเรายังคงดำเนินชีวิตไปตามปกติอาจจะแตกต่างในบางรูปแบบที่จะต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เห็นว่าเทคโนยีรอบตัวและที่ใช้อยู่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใด หากแต่การเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ ได้เข้าใจว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ดีขึ้นได้ถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งเราอาจต้องมีการยอมรับเปลีย่นแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่อยู่รอบตัวเรา การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญและต้องดำเนินไปตามกรอบระยะเวลา เราได้ทดลองประชุมเพื่อหารีอและรวบรวมข้อมูลตลอดจนหาแนวทางดำเนินงานเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการ ให้นักศึกษาได้เข้าเรียนตามกรอบระยะเวลา จึงเลือกที่จะใช้ทรัพยากรตลอดทั้งโปรแกรมเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมาเพื่อปรับรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย”
สำหรับการจัดสอบเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2564 จากคุรุสภา โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้ปิดสมัครแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา มีจำนวนเข้าสมัครและมีคุณสมบัติผ่านจำนวน 211 คน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการสอบคัดเลือกทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประกาศ่รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอีกครั้งทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th และทาง Facebook คณะครุศาสตร์ ต่อไป
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดสอบออนไลน์ครั้งนี้ทางคณะเลือกใช้ 2 โปรแกรมคือ Google Meet และ Socreative โดยการใช้งานสามารถใช้งานผ่านบัญชี google ซึ่งถือเป็นบัญชีที่มีผู้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและเพิ่มสะดวกสำหรับผู้เข้าสอบโดยผู้ที่มีบัญชีของ google อยู่แล้วสามารถใช้ได้ และโปรแกรม Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าสอบเขียนตอบ จุดเด่นที่สำคัญคือ ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้

ภาพประกอบ /รายงาน ปรัชญารัก เวียงสงค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนว ๑๘๐ คนแล้วนั้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รหัสประจำตัวสอบและห้องสอบ โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กำหนดสสอบในวันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เข้าสอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการสมัคร Gmail พร้อมตั้งโปรไฟล์ให้เป็นรูปที่ตรงกับใบสมัคร เข้าศึกษาเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ และดำเนินการแจ้ง เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล และ Gmail ผ่านระบบ google form (http://gg.gg/uhoi) ในวันสอบให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รายงานตัวเข้าห้องสอบ Google Meet ก่อนเริ่มการสอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑๕ นาที เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการสอบจากกรรมการผู้ ควบคุมห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเริ่มการสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ สื่อสารและเปิดเอกสารทุกชนิดระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด และให้ผู้เข้าสอบได้ศึกษาแนวปฏิบัติในการสอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔เอกสารแนบท้าย
ดาวน์โหลดประกาศ คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ (ผู้เข้าสอบ) คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือ Socrative คลิ๊กที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบได้ที่ URL : http://www.tcas.cmru.ac.th/seat/edu2021_new/

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.08 MB]

เชิญเข้าร่วมประชุม “The SEAMEO Congress 2021 (Virtual)” ในหัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in The Digital Age”

The Southeast Asian Ministers of Education Organization, or the SEAMEO Secretariat, have banded together with the SEAMEO STEM-ED and the SEAMEO SEPS Centre, UNESCO, the Chevron Enjoy Science II, as well as both national and regional educational development organizations. This partnership shall together organized the online virtual SEAMEO Congress 2021, under the topic of “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in Digital Age” on 28-29 April, 2021.This event shall promote 83 International Speakers from various professional fields with 19 engaging topics such as – Transforming Education in the Post-Covid-19 Era- Sufficiency Economy Philosophy and the New Normal: Balancing Reforms for Achieving the SDGs- Building Back Better: Actions for Digital Transformation in AI Era- Southeast Asian Education and Future’s AgendaFor more information and to access the registration portal for this free event, please visit http://congress2021.seameo.org

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [495.83 KB]