ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

คณะครุศาสตร์ ในนามสถาบันการผลิตและพัฒนาครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลนักศึกษา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของโครงการฯ ดังนี้

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.
 • โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาและนำเสนอนโยบายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ปี 2564 – 2668 โดยมีคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์และอาจารย์ภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะร่วมผลิตเข้าร่วมการสัมมนา

เวลาประมาณ 10.00 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและกลยุทธ์ ซึ่งภายหลังจากการบรรยายได้จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการตามพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
ด้านที่ 2 การบริการวิชาการและการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน แสนใจพรม
ด้านที่ 3 การพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2562 โดยได้เน้นเป้าประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกัน ตามยุทธศาตร์ด้านต่าง ๆ โดยมียุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริการ ซึ่งภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าจะสามารถดำเนินกิจการการพัฒนาตามแผนเพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งได้ผลิตผล (ครูและบุคลากร) ที่สามารถออกไปพัฒนาและเป็นประโยชน์แต่สัมคมไทยต่อไป

ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (อายุครบ 25 ปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564) โดยสามารถสมัครเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่

โจทย์การประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 โดยมีข้อ กําหนดดังนี้

 1. ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ และตัวอักษร คําว่า APEC 2022 Thailand
 2. ตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อสารแนวคิดโดยภาพรวม ดังนี้
  • ประเด็นสําคัญที่ไทยต้องการผลักดัน (Priorities) มี 3 ด้าน ได้แก่
   1. การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
   2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว
   3. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  • สาขาที่ไทยควรให้ความสําคัญ (Key Areas) มี 5 เรื่อง ได้แก่
   1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
   2. การก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล
   3. สุขภาพและ สุขภาวะที่ดี (well-being)
   4. ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร
   5. การเจริญเติบโต อย่างครอบคลุม ยังยืนและมีความรับผิดชอบ
 3. ตราสัญลักษณ์ต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย สะท้อนความเป็นผู้นําและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความเป็นไทย
 4. การออกแบบใช้สีได้ไม่เกิน 4 สี โดยคํานึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานในสื่อที่หลากหลาย เช่น การทําตราประทับหรือการพิมพ์แบบสีเดียว การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน การปักผ้า เป็นต้น
 5. ออกแบบตราสัญลักษณ์ในขนาดที่เหมาะสม จัดวางลงในกระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) ในกรณีที่ออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นไฟล์ jpg โหมดสี RGB ความละเอียด 300 ppi หรือในกรณีวาดด้วยมือลงในกระดาษขนาด A4 ให้สแกนภาพหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ .jpg เพื่อใช้อัปโหลด ในเว็บสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทาง https://forms.gle/nP1n2Jys9cAPGqjj8 โดยกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดผลงานเป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น หากต้องการส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จะต้องทําการสมัครและอัปโหลดผลงานใหม่อีกครั้ง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยส่งเข้า ประกวดในการประกวดอื่นใดมาก่อน

กําหนดการ

 1. สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
 2. จัดแถลงข่าว/ชี้แจงโจทย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และ ถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และ NYDAWARDS
 3. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 10 ผลงานเพื่อเข้ารอบคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานสู่รอบสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 5. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 5 ผลงานเพื่อเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 6. คณะกรรมการคัดเลือกนําเสนอ 5 ผลงานต่อคณะกรรมการระดับชาติเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะต้องปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายตามข้อคิดเห็นของ กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการระดับชาติ และส่งมอบตราสัญลักษณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน ให้กระทรวงการต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/NYDAWARDS

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [64.01 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [138.51 KB]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
วันเสาร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เวลา 08.30 – 09.00 น.
เริ่มเปิดลงทะเบียน


ลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาที่เข้าปฐมนิเทศลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
URL : https://forms.gle/Y41u14smUfLYcjDKA

นักศึกษาทุกท่านเข้าห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

URL : https://zoom.us/j/98739847077?pwd=N010QlBtMm1sRnVBdmtJbzRUSlRPUT09
Meeting ID: 987 3984 7077
Passcode: 999964

เวลา 08.50 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.15 น.

ชมวีดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 09.15 – 09.45 น.
เวลา 09.45 – 10.00 น.

กล่าวต้อนรับ รับเป็นศิษย์ป.บัณฑิต ราชภัฏเชียงใหม่และให้โอวาทนักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์

แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เวลา 10.00 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 11.45 น.

พี่พบน้อง “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข”
โดย นายธนันณัฐ ฤทธิพรเลิศรักษ์ ประธานนักศึกษาป.บัณฑิต รหัส 63

ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เวลา 11.45 – 12.00 น.

สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดกำหนดการทั้งหมดตามเอกสารด้านล่างนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด [79.32 KB]

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต

สำหรับนักศึกษา รหัส 64  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียนก่อนเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วนักศึกษาสามารถเข้าตาม link ห้องออนไลน์ในแต่ละห้องผ่านโปรแแกรม Google meet เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมู่เรียนชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา  Link  ห้องออนไลน์
ป64.01อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  อารมย์เกลี้ยงhttps://meet.google.com/qhk-prdo-dwp  
ป64.02อาจารย์ ดร.รัตนวัชร์  เพ็ญรัตนหิรัญhttps://meet.google.com/yfg-zioj-ryi  
ป64.03อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์https://meet.google.com/zvm-geig-peh  
ป64.04อาจารย์ชวลิต  ขอดศิริhttps://meet.google.com/qij-mcqe-qfr  
ป64.05อาจารย์อัณณ์ชญากร  พัฒนประสิทธิ์https://meet.google.com/awj-qvtm-uvj  
ป64.06อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท  จอมคำhttps://meet.google.com/hyh-qpek-xmi  

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษแยกตามหมู่เรียน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด [67.22 KB]

หมายเหตุ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ โทร. 081-8823051 หรือ คุณสมเด็จ ภิมายกุล โทร. 084-0469024

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คลิ๊กที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา คลิ๊กทีนี
การจัดส่งเอกสารรายงานตัว คลิ๊กทีนี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่

เชิญเข้าร่วมประชุม “The SEAMEO Congress 2021 (Virtual)” ในหัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in The Digital Age”

The Southeast Asian Ministers of Education Organization, or the SEAMEO Secretariat, have banded together with the SEAMEO STEM-ED and the SEAMEO SEPS Centre, UNESCO, the Chevron Enjoy Science II, as well as both national and regional educational development organizations. This partnership shall together organized the online virtual SEAMEO Congress 2021, under the topic of “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in Digital Age” on 28-29 April, 2021.This event shall promote 83 International Speakers from various professional fields with 19 engaging topics such as – Transforming Education in the Post-Covid-19 Era- Sufficiency Economy Philosophy and the New Normal: Balancing Reforms for Achieving the SDGs- Building Back Better: Actions for Digital Transformation in AI Era- Southeast Asian Education and Future’s AgendaFor more information and to access the registration portal for this free event, please visit http://congress2021.seameo.org

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [495.83 KB]

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565-มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565 Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Fellowship Program ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพิ่มพูนโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วใน การใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกัน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

————————————————————————–
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
4. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี5. มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (iBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0
————————————————————————–
โดยผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program-flta หมดเขตรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ตามเอกสารดังแนบ.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [171.39 KB]

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021- Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS)

หัวข้อ: “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity”

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564

ณ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Website: http://www.icada2021.nida.ac.th/

Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2564

======================

เปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ในมุมมองสังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

1. สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. บริหารธุรกิจ

3. นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

4. พัฒนาการเศรษฐกิจ

5. การจัดการสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. ภาษาและการสื่อสาร

8. กฎหมาย

9. รัฐประศาสนศาสตร์

10. พัฒนาสังคม

11. การจัดการการท่องเที่ยว

======================

ติดต่อสอบถาม:

ติดต่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่ E-mail: icada4papers@gmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ E-mail: nidaconference@nida.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-766-3131

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [715.77 KB]

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 เรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๋ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th  “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-727-3300, 0-2727-3312

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.24 MB]

ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”

 ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

📣📣ประกาศ📣📣มาแล้วจ้า!! โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 🚀🚀
💰💰ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท!! 💰💰🎯🎯สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มี Idea ธุรกิจพร้อมเป็น Prototype ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin Tech)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Tech)
3. ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living Tech)
4. ธุรกิจขายสินค้า / บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce)
5. ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture Tech)
6. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Tech)
7. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Tech)
8. ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม (Inherit Tech)

📍โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 📍
🎯🎯กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564📝🎞ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อม Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง ⬇️⬇️แผ่นประชาสัมพันธ์https://drive.google.com/…/1tnMEA_5Q4aFHV3…/view…ใบสมัคร
https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79Project Proposal
https://drive.google.com/…/1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl…/view…upload file
https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6
———————————————
**หมายเหตุ : โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นเวทีการประกวดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคารออมสินเท่านั้น

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [323.70 KB]

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ(ขยายเวลา)

เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน เช่น มัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อให้ได้ผลงาน บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อม BOQ  เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป download ฟรี เพื่อนำไปใช้เป็นแบบในก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้จริง

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [267.99 KB]