ลงวันที่ เรื่อง ดูเอกสาร
ลงวันที่ เรื่อง ดูเอกสาร
2565-10-05 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการสืบสานและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ กิจกรรมทำบุญงานกฐินร่วมกับชุมชน
2565-10-04 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่2/2565
2565-10-03 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู
2565-10-03 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
2565-10-03 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
2565-10-03 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกำกับการสอบปลายภาค 1-2565
2565-09-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ ข่วงวัฒนธรรม รำวงครุศาสตร์ Freshy 21th century
2565-09-16 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ CMRU Education Expo 2023
2565-09-07 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ED 4701 ครุนิพนธ์
2565-09-02 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเครือข่าย โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ประจำปี 256๕
2565-08-31 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565
2565-08-23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “เกษียณเกษมเปรมปรีดาหกสิบวสา...ครูของครู”
2565-08-16 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูชาป้าย และบูมประเพณีภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
2565-08-10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการในการยกระดับสมรรถนะผู้เรียน
2565-08-10 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค
2565-08-10 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรุ่นของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2565-08-05 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากร ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงรอบที่2/2565 (1 เมษายาน - 30 กันยายน 2565)
2565-07-27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ (อ้อมกอดพวงคราม)
2565-07-25 การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ศิษย์น้องวันทา บูชาคณาจารย์” ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
2565-07-20 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
2565-07-12 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการสอบวัดแววความเป็นครูและรายงานผลการสอบวัดแวดความเป็นครู
2565-07-08 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
2565-07-06 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2565-07-04 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการสืบสานและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์
2565-07-04 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเทศมหาชาติร่วมใจ สานสายใยครุศาสตร์
2565-06-20 คณะดำเนินงานโครงการจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG
2565-06-15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ Pre University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
2565-06-13 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
2565-05-17 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564
2565-06-07 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65
2565-05-27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการปฐมนิเทศพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาครูในหอพัก
2565-05-25 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 รายการ
2565-05-19 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเวปไซต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)
2565-05-18 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำปีการศึกษา 2565
2565-05-17 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการเปิดกล่องชอล์ก พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2565-05-06 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู 1-2565
2565-05-06 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดเงื่อนไข การจัดทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 รายการ
2565-05-03 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการทดลองทางจิตวิทยา
2565-05-03 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2565-04-29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
2565-04-29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2565-04-11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
2565-04-11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2565-04-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้นำนักศึกษาฯ
2565-03-23 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2565-03-23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2565-03-04 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และงานปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2565-02-17 แต่งตั้งคกก.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2565
2565-02-14 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ของบุคลากร ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงรอบที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
2565-02-14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2565-02-11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Super Teacher Model Ambassador สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2564
2565-02-10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (การสอนออนไลน์สำหรับครูปฐมวัยในยุค New Normal)
2565-02-10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
2565-02-09 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ (แช๊ะแล้วแชร์ กับ EDU)
2565-01-31 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 2565
2565-01-28 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2565-01-25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินโครงการสัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ภาควิชาปฐมวัย)
2565-01-25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินโครงการสัมมนาครูปฐมวัยรับมืออย่างไรหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ภาควิชาปฐมวัย)
2565-01-25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับเด็กปฐมวัย
2565-01-25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกปั้นเด็กปฐมวัยผ่านสื่อประสาทสัมผัสสำหรับผู้ปกครอง
2565-01-19 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565
2565-01-10 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย “การสร้างสื่อแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Animaker สำหรับเด็กปฐมวัย”
2565-01-10 คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระยะ 4 ปี
2565-01-07 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย “สิทธิร่างกาย ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กปฐมวัย”
2565-01-06 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “การจัดทำสื่อเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรม PowerPoint”
2565-01-06 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “การสร้างอนิเมชั่นและสไลด์นำเสนอผ่านโปรแกรม canva สำหรับเด็กปฐมวัย”
2565-01-06 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเล่านิทานสำหรับครูปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ”
2564-12-27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
2564-12-23 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คะแนนการคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา 2565
2564-12-17 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพาคิดพาทำวารสารครุศาสตร์
2564-11-25 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
2564-11-23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2564-11-23 แต่งตั้งคณะกรรมการKM ประจำปีงบประมาณ 2565
2564-11-18 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ E-Sports และครูพร้อม Play เพื่อสุขภาพดีสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
2564-11-10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์
2564-11-08 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนของชุมชน
2564-11-08 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการวารสารวิชาการคณะครุศาสตร์
2564-11-04 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2564
2564-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-2564
2564-09-29 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
2564-09-27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2-2564
2564-09-22 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
2564-09-16 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
2564-09-10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ของคณะครุศาสตร์
2564-09-09 คำสั่งแต่ตั้งอาจารย์สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนักศึกษาหอพัก
2564-09-08 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่1/2564
2564-09-07 แต่งตั้ง อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2564-09-07 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัย “รูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดเชียงใหม่
2564-09-07 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโควิดห่างไกล ใส่ใจลูกหลาน
2564-09-07 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย
2564-09-07 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู 2564
2564-09-07 ***
2564-09-07 ***
2564-09-07 ***
2564-08-06 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสะสมหน่วยกิตจิตวิทยาการทำงานและการดำเนินชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564
2564-08-09 ******
2564-08-02 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
2564-07-07 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เปิดบ้านหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 2021
2564-08-09 ********
2564-07-22 ให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา2564
2564-07-22 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Edu CMRU Open House 2021
2564-07-19 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต4ปี หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565
2564-07-15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ2564
2564-06-29 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
2564-08-09 ********
2564-06-21 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
2564-08-09 ******
2564-08-09 ********
2564-06-14 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ED 3801
2564-08-09 **********
2564-06-14 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1ปีการศึกษา2563
2564-06-14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
2564-06-14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2564
2564-06-14 ให้บุคคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ผู้สอน
2564-06-14 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษาที่ 2564 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2564-06-14 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ปีการศึกษาที่ 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2564-06-04 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
2564-06-04 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
2564-06-01 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562)
2564-05-28 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากรการอบรมโครงการ Pre-University สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา2564
2564-08-09 *********
2564-08-09 ***************
2564-06-01 ************
2564-05-28 **********
2564-05-06 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (คบ.5ปี) ภาคการศึกษา 2/2563
2564-05-03 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูและบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2564
2564-04-29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทวนผลสัมฤทธิ์รายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่2/2563
2564-04-29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
2564-04-19 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลการบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
2564-04-07 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
2564-04-07 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
2564-04-07 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
2564-04-01 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์
2564-03-31 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ2564(เพิ่มเติม)
2564-03-29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ2564
2564-03-23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน(เพิ่มเติม)
2564-03-23 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
2564-03-22 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓และ๒๕๖๔
2564-03-22 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนระดับคณะ ประจำปีการศึกษาที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ๒๕๖๔
2564-08-09 ********
2564-03-12 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2564-03-08 แต่งตั้งคณะกรรมการาดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส ๖๒ ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
2564-08-09 *********
2564-03-03 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ECE NONE MAGIC NIGHT PARTY 2021 ปีการศึกษา 2563
2564-03-03 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2564-03-01 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2563
2564-02-25 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
2564-02-22 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการฯ วงรอบที่ 1-2564
2564-02-25 *****
2564-02-08 แต่งตั้งคกก.โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ(กศ.พิเศษ)
2564-02-06 แต่งตั้งคกก.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(การจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิต รหัส62)
2564-02-05 แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 2564
2564-02-05 แต่งตั้งคกก.พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร2564
2564-02-04 แต่งตั้งคกก.โครงการดนตรีหรรษา (ปฐมวัย)
2564-02-04 แต่งตั้งคกก.โครงการสัมมนาการสร้างสื่อ(wordwall)(ปฐมวัย)
2564-02-01 แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
2564-01-20 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า
2564-01-05 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดงานวันครู
2564-01-05 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
2563-12-29 คำสั่งแต่งตั้งคกก.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์(ปฐมวัย)
2563-12-29 คำสั่งแต่งตั้งคกก.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมาธิสั้น(ปฐมวัย)
2563-12-29 แต่งตั้งคกก.จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2
2563-12-29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู2564
2563-12-25 แต่งตั้งคกก.โครงการAR(ปฐมวัย)
2563-12-25 แต่งตั้งคกก.โครงการAnimakker(ปฐมวัย)
2563-12-25 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา(ปฐมวัย)
2563-12-21 แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2563-12-14 แต่งตั้งผู้ประสารายวิชาหลัหสูตรป.บัณฑิต 63
2563-12-14 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต 63
2563-11-25 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต
2563-11-25 การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูชาป้ายและบูมประเพณี(ปฐมวัย)
2563-11-23 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาก่อนฝึกฯ(ป.บัณฑิต2-63)
2563-11-16 แต่งตั้งคะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
2563-11-04 แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะปี พ.ศ.2563
2563-11-04 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนระดับคณะปีพ.ศ.2563
2563-10-28 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2-63
2563-10-30 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (นายปรัชญารัก วิงเวียงสงค์)
2563-10-16 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (อ.ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์)
2563-10-16 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการการคัดเลือกกรรมการประจำคณะฯ2563
2563-10-14 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการกำกับการสอบปลายภาคเรียนที่1-63
2563-10-12 แต่งตั้งคกก.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2563-10-07 แต่งตั้งคกก.พิจารณาสื่อการเรียนการสอน Powerpoint ภาษาอังกฤษ
2563-09-24 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
2563-09-24 แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
2563-09-21 แต่งตั้งคกก.กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ(PLC)
2563-09-15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ 63 ฝ่ายการแสดง เพิ่มเติม
2563-09-02 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณ 2563
2563-09-02 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรบรรจุใหม่(ภาควิชาหลักสุตรฯ)
2563-09-01 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2563-08-31 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2563-08-31 แต่งตั้งคณะกรรมการฯการจัดค่ายวิชาการทางการศึกษา ตะลุยโลกคณิตศาสตร์ ปฐมวัย
2563-08-31 ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1
2563-08-31 ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2563-08-26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่หนูหนูผู้น่ารัก(ปฐมวัย)
2563-08-25 คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การให้การศึกษาผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย
2563-08-17 แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงป.บัณฑิต
2563-08-01 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ
2563-07-22 แต่งตั้งคกก.จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน2
2563-07-09 คำสั่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลโครงการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ
2563-07-09 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ(นวก.คอมฯ)
2563-07-01 แต่งตั้งคกก.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
2563-06-29 แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
2563-06-24 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2563
2563-06-23 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ(เด็กที่มีภาวะออทิสซึม)
2563-06-23 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ(เด็กที่มีภาวะออทิสซึม)
2563-06-19 แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนา(เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน1-63)
2563-06-15 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา(เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน1-63)
2563-06-15 ให้อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ดำเนินการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเพิ่มพูนสมรรถะงานสอน(อ.นัฐญภรณ์)
2563-06-12 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดอบรม(การผลิตสื่อการสอนPower Point เป็นภาษาอังกฤษ)
2563-06-06 รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมโครงการเขียนมคอ.3ออนไลน์(เพิ่มเติม)
2563-06-04 แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
2563-06-04 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ภาคีเชียงใหม่
2563-06-04 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) (ชั้นปีที่2-5)
2563-05-28 มอบหมายให้ผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานโครงการอบรม(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)หลักสูตรภายนอก
2563-05-28 มอบหมายให้ผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานโครงการอบรม(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)หลักสูตรภายนอก
2563-05-25 แต่งตั้งคกก.โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 ออนไลน์
2563-05-26 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า 63
2563-05-21 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ(การศึกษาแบบเรียนรวม)
2563-05-21 แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
2563-05-20 แต่งตั้งการเตรียมวิยากรกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ชั้นปีที่4
2563-05-18 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
2563-05-18 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2563-05-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
2563-05-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ (ครูคืนถิ่น)
2563-04-16 แต่งตั้งคกก. ให้คำปรึกษา(หน.ภาค)
2563-04-14 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการทวนสอบ ป.บัณฑิต
2563-03-31 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักสูตรป.บัณฑิตฯ
2563-03-23 แต่งตั้งคก.บริหารหลักสูตรป.บัณฑิต
2563-03-10 แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ(เพิ่มเติม)
2563-03-06 คณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
2563-03-04 คณะกรรมการในการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 1-2562
2563-02-27 คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่2-2652
2563-02-26 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
2563-02-21 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่2 (เพิ่มเติม)
2563-02-21 แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการอบรม(ป.บัณฑิต)
2563-02-21 แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาทักษะนศ.ป.บัณฑิตจิตอาสา
2563-02-18 แต่งตั้งคกก.โครงการHollywood night party (ปฐมวัย)
2563-02-18 แต่งตั้งคกก.รับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติรับลงคะแนนเลือกตั้งและสรุปผลการเลือกตั้งกก.ประจำคณะ
2563-02-13 คณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากร วงรอบที่1
2563-02-13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง วงรอบที่3 (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63)
2563-02-13 แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถรอบด้านฯ จิตวิทยา
2563-02-12 คกก.ดำเนินการจัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ฯภาคเรียนที่2
2563-02-11 แต่งตั้งคกก.สถานวิจัยคณะครุศาสาตร์ ประจำปีงบประมาณ 63
2563-02-05 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 2563
2563-02-05 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร 2563
2563-01-29 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกีฬาประเพณี (พิงนครเกมส์)
2563-01-30 แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา63
2563-01-23 แต่งตั้งคกก. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์
2563-01-23 แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินโครงการฯ happy children build happy social
2563-01-23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ทักษะcoding
2563-01-22 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ทำหน้าที่นิเทศอาจารย์ที่มีอายุงานการบรรจุไม่เกิน5ปี ภาคเรียนที่2-2562
2563-01-14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู
2563-01-14 แต่งตั้งคกก. จัดกิจกรรมบูรณาวิจัยและบริการวิชาการฯ(ปฐมวัย)
2563-01-13 แต่งตั้งคกก. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (คบ.4ปี)
2563-01-13 แต่งตั้งคกก.การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (ป.บัณฑิต)
2563-01-03 ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
2563-01-03 แต่งตั้งคกก. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย