เลข เรื่อง จาก ถึง ที่ ลงวันที่ จัดการ
เลข เรื่อง จาก ถึง ที่ ลงวันที่ จัดการ
0007 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ครุศาสตร์ คณะกรรมการ 19-01-2565
0006 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย “การสร้างสื่อแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Animaker สำหรับเด็กปฐมวัย” 10-01-2565
0005 คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระยะ 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน 10-01-2565
0004 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย “สิทธิร่างกาย ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กปฐมวัย” 07-01-2565
0003 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “การจัดทำสื่อเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรม PowerPoint” 06-01-2565
0002 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “การสร้างอนิเมชั่นและสไลด์นำเสนอผ่านโปรแกรม canva สำหรับเด็กปฐมวัย” 06-01-2565
0001 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเล่านิทานสำหรับครูปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ” 06-01-2565
0092 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ 27-12-2564
0091 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คะแนนการคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา 2565 ครุศาสตร์ คณะกรรมการ 23-12-2564
0090 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพาคิดพาทำวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการ 17-12-2564
0089 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ 25-11-2564
0088 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 23-11-2564
0087 แต่งตั้งคณะกรรมการKM ประจำปีงบประมาณ 2565 23-11-2564
0086 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ E-Sports และครูพร้อม Play เพื่อสุขภาพดีสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 18-11-2564
0085 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ 10-11-2564
0084 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนของชุมชน 08-11-2564
0083 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการวารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ 08-11-2564
0082 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2564 04-11-2564
0081 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-2564 คณะครุศาสตร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ 21-10-2564
0080 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) 29-09-2564
0079 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2-2564 คณะครุศาสตร์ - 27-09-2564
0078 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ยกเลิกเลขคำสั่ง เนื่องจากเปลี่ยนแปลงการออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฯ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-09-2564
0077 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา 16-09-2564
0076 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ของคณะครุศาสตร์ 10-09-2564
0075 คำสั่งแต่ตั้งอาจารย์สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา 09-09-2564
0074 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่1/2564 08-09-2564
0073 แต่งตั้ง อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 07-09-2564
0072 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัย “รูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดเชียงใหม่ 07-09-2564
0071 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโควิดห่างไกล ใส่ใจลูกหลาน 07-09-2564
0070 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 07-09-2564
0069 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู 2564 07-09-2564
0068 *** 07-09-2564
0067 *** 07-09-2564
0066 *** 07-09-2564
0065 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสะสมหน่วยกิตจิตวิทยาการทำงานและการดำเนินชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 06-08-2564
0064 ****** 09-08-2564
0063 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 02-08-2564
0062 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เปิดบ้านหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 2021 07-07-2564
0061 ******** 09-08-2564
0060 ให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา2564 22-07-2564
0059 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Edu CMRU Open House 2021 22-07-2564
0058 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต4ปี หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565 19-07-2564
0057 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ2564 15-07-2564
0056 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) 29-06-2564
0055 ******** 09-08-2564
0054 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 21-06-2564
0053 ****** 09-08-2564
0052 ******** 09-08-2564
0051 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ED 3801 14-06-2564
0050 ********** 09-08-2564
0049 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1ปีการศึกษา2563 14-06-2564
0048 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 14-06-2564
0047 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 14-06-2564
0046 ให้บุคคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ผู้สอน 14-06-2564
0045 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษาที่ 2564 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 14-06-2564
0044 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ปีการศึกษาที่ 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 14-06-2564
0043 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 04-06-2564
0042 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 04-06-2564
0041 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562) 01-06-2564
0040 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากรการอบรมโครงการ Pre-University สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา2564 28-05-2564
0039 ********* 09-08-2564
0038 *************** 09-08-2564
0037 ************ 01-06-2564
0036 ********** 28-05-2564
0035 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (คบ.5ปี) ภาคการศึกษา 2/2563 06-05-2564
0034 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูและบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2564 03-05-2564
0033 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทวนผลสัมฤทธิ์รายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่2/2563 29-04-2564
0032 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 29-04-2564
0031 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลการบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 19-04-2564
0030 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 07-04-2564
0029 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 07-04-2564
0028 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 07-04-2564
0027 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ 01-04-2564
0026 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ2564(เพิ่มเติม) 31-03-2564
0025 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ2564 29-03-2564
0024 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน(เพิ่มเติม) 23-03-2564
0023 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 23-03-2564
0022 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓และ๒๕๖๔ 22-03-2564
0021 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนระดับคณะ ประจำปีการศึกษาที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ๒๕๖๔ 22-03-2564
0020 ******** 09-08-2564
0019 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 12-03-2564
0018 แต่งตั้งคณะกรรมการาดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส ๖๒ ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 08-03-2564
0017 ********* 09-08-2564
0016 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ECE NONE MAGIC NIGHT PARTY 2021 ปีการศึกษา 2563 03-03-2564
0015 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 03-03-2564
0014 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2563 01-03-2564
0013 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 25-02-2564
0012 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการฯ วงรอบที่ 1-2564 22-02-2564
0011 ***** 25-02-2564
0010 แต่งตั้งคกก.โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ(กศ.พิเศษ) 08-02-2564
0009 แต่งตั้งคกก.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(การจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิต รหัส62) 06-02-2564
0008 แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 2564 05-02-2564
0007 แต่งตั้งคกก.พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร2564 05-02-2564
0006 แต่งตั้งคกก.โครงการดนตรีหรรษา (ปฐมวัย) 04-02-2564
0005 แต่งตั้งคกก.โครงการสัมมนาการสร้างสื่อ(wordwall)(ปฐมวัย) 04-02-2564
0004 แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 01-02-2564
0003 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า 20-01-2564
0002 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดงานวันครู 05-01-2564
0001 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) 05-01-2564
0110 คำสั่งแต่งตั้งคกก.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์(ปฐมวัย) 29-12-2563
0109 คำสั่งแต่งตั้งคกก.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมาธิสั้น(ปฐมวัย) 29-12-2563
0108 แต่งตั้งคกก.จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 29-12-2563
0107 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู2564 29-12-2563
0105 แต่งตั้งคกก.โครงการAR(ปฐมวัย) 25-12-2563
0104 แต่งตั้งคกก.โครงการAnimakker(ปฐมวัย) 25-12-2563
0103 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา(ปฐมวัย) 25-12-2563
0101 แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 21-12-2563
0098 แต่งตั้งผู้ประสารายวิชาหลัหสูตรป.บัณฑิต 63 14-12-2563
0097 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต 63 14-12-2563
0095 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต 25-11-2563
0094 การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูชาป้ายและบูมประเพณี(ปฐมวัย) 25-11-2563
0093 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาก่อนฝึกฯ(ป.บัณฑิต2-63) 23-11-2563
0092 แต่งตั้งคะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 16-11-2563
0090 แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะปี พ.ศ.2563 04-11-2563
0089 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนระดับคณะปีพ.ศ.2563 04-11-2563
0086 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2-63 28-10-2563
0085 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (นายปรัชญารัก วิงเวียงสงค์) 30-10-2563
0084 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (อ.ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์) 16-10-2563
0083 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการการคัดเลือกกรรมการประจำคณะฯ2563 16-10-2563
0082 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการกำกับการสอบปลายภาคเรียนที่1-63 14-10-2563
0081 แต่งตั้งคกก.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 12-10-2563
0079 แต่งตั้งคกก.พิจารณาสื่อการเรียนการสอน Powerpoint ภาษาอังกฤษ 07-10-2563
0078 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 24-09-2563
0078 แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 24-09-2563
0077 แต่งตั้งคกก.กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ(PLC) 21-09-2563
0076 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ 63 ฝ่ายการแสดง เพิ่มเติม 15-09-2563
0075 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณ 2563 02-09-2563
0074 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรบรรจุใหม่(ภาควิชาหลักสุตรฯ) 02-09-2563
0073 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01-09-2563
0072 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 31-08-2563
0071 แต่งตั้งคณะกรรมการฯการจัดค่ายวิชาการทางการศึกษา ตะลุยโลกคณิตศาสตร์ ปฐมวัย 31-08-2563
0070 ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 31-08-2563
0070 ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 31-08-2563
0069 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่หนูหนูผู้น่ารัก(ปฐมวัย) 26-08-2563
0068 คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การให้การศึกษาผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย 25-08-2563
0067 แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงป.บัณฑิต 17-08-2563
0064 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ 01-08-2563
0064 แต่งตั้งคกก.จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน2 22-07-2563
0063 คำสั่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลโครงการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ 09-07-2563
0063 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ(นวก.คอมฯ) 09-07-2563
0062 แต่งตั้งคกก.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 01-07-2563
0060 แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 29-06-2563
0059 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2563 24-06-2563
0058 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ(เด็กที่มีภาวะออทิสซึม) 23-06-2563
0058 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ(เด็กที่มีภาวะออทิสซึม) 23-06-2563
0057 แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนา(เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน1-63) 19-06-2563
0056 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา(เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน1-63) 15-06-2563
0055 ให้อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ดำเนินการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเพิ่มพูนสมรรถะงานสอน(อ.นัฐญภรณ์) 15-06-2563
0054 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดอบรม(การผลิตสื่อการสอนPower Point เป็นภาษาอังกฤษ) 12-06-2563
0053 รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมโครงการเขียนมคอ.3ออนไลน์(เพิ่มเติม) 06-06-2563
0052 แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 04-06-2563
0051 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ภาคีเชียงใหม่ 04-06-2563
0050 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) (ชั้นปีที่2-5) 04-06-2563
0049 มอบหมายให้ผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานโครงการอบรม(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)หลักสูตรภายนอก 28-05-2563
0048 มอบหมายให้ผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานโครงการอบรม(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)หลักสูตรภายนอก 28-05-2563
0047 แต่งตั้งคกก.โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 ออนไลน์ 25-05-2563
0046 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า 63 26-05-2563
0045 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ(การศึกษาแบบเรียนรวม) 21-05-2563
0044 แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 21-05-2563
0043 แต่งตั้งการเตรียมวิยากรกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ชั้นปีที่4 20-05-2563
0042 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 18-05-2563
0041 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 18-05-2563
0040 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 08-05-2563
0039 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ (ครูคืนถิ่น) 07-05-2563
0037 แต่งตั้งคกก. ให้คำปรึกษา(หน.ภาค) 16-04-2563
0036 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการทวนสอบ ป.บัณฑิต 14-04-2563
0033 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักสูตรป.บัณฑิตฯ 31-03-2563
0032 แต่งตั้งคก.บริหารหลักสูตรป.บัณฑิต 23-03-2563
0031 แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ(เพิ่มเติม) 10-03-2563
0030 คณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 06-03-2563
0029 คณะกรรมการในการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 1-2562 04-03-2563
0028 คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่2-2652 27-02-2563
0027 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 26-02-2563
0026 แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่2 (เพิ่มเติม) 21-02-2563
0025 แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการอบรม(ป.บัณฑิต) 21-02-2563
0024 แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาทักษะนศ.ป.บัณฑิตจิตอาสา 21-02-2563
0023 แต่งตั้งคกก.โครงการHollywood night party (ปฐมวัย) 18-02-2563
0022 แต่งตั้งคกก.รับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติรับลงคะแนนเลือกตั้งและสรุปผลการเลือกตั้งกก.ประจำคณะ 18-02-2563
0020 คณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากร วงรอบที่1 13-02-2563
0020 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง วงรอบที่3 (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 13-02-2563
0019 แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถรอบด้านฯ จิตวิทยา 13-02-2563
0018 คกก.ดำเนินการจัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ฯภาคเรียนที่2 12-02-2563
0017 แต่งตั้งคกก.สถานวิจัยคณะครุศาสาตร์ ประจำปีงบประมาณ 63 11-02-2563
0016 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 2563 05-02-2563
0015 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร 2563 05-02-2563
0014 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกีฬาประเพณี (พิงนครเกมส์) 29-01-2563
0013 แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา63 30-01-2563
0012 แต่งตั้งคกก. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 23-01-2563
0011 แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินโครงการฯ happy children build happy social 23-01-2563
0010 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ทักษะcoding 23-01-2563
0009 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ทำหน้าที่นิเทศอาจารย์ที่มีอายุงานการบรรจุไม่เกิน5ปี ภาคเรียนที่2-2562 22-01-2563
0007 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู 14-01-2563
0006 แต่งตั้งคกก. จัดกิจกรรมบูรณาวิจัยและบริการวิชาการฯ(ปฐมวัย) 14-01-2563
0004 แต่งตั้งคกก. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (คบ.4ปี) 13-01-2563
0003 แต่งตั้งคกก.การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (ป.บัณฑิต) 13-01-2563
0002 ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 03-01-2563
0001 แต่งตั้งคกก. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย 03-01-2563