ทะเบียนหนังสือ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลข เรื่อง ผู้รับ / ผู้ส่งหนังสือ ลงวันที่ จัดการ
0031 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site 05-06-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0030 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 28-02-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0029 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ ดร.นิตยา สงวนงาม 31-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0028 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์รตานรี สุทธิพงษ์ 28-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0027 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ 27-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0026 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย 27-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0025 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ 27-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0024 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล 27-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0023 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล 27-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0022 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย 26-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0021 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ ดร.ธนางกูร ขำศรี 24-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0020 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงค์ พันเพ็ชร 20-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0019 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย 20-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0018 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ 21-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0017 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ ดร.วรศิริ บุญซื่อ 21-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0016 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์วุฒิชัย สืบสอน 20-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0015 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online จักรกริช ภ้ำแก้ว - กมล สนิทธรรม 19-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0014 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 19-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0013 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ถ้ำแก้ว 19-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0012 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์อาจารีย์ ทองอ่อน 19-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0011 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 17-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0010 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ศรัณย์ จีนะเจริญ 17-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0009 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ 14-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0008 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี 13-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0007 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์พิมพาพัญ ทองกิ่ง 07-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0006 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์พิมพาพัญ ทองกิ่ง 11-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0005 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์ ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 07-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0004 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์อาจารีย์ ทองอ่อน 07-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0003 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์อาทิคยา ผิวขำ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์อาทิคยา ผิวขำ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0003 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์อาทิคยา ผิวขำ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์อาทิคยา ผิวขำ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site อาจารย์อาทิคยา ผิวขำ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0125 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 03-11-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0295 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 03-11-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0294 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 30-09-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0293 t 21-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0124 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 09-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0123 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 04-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0122 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ 04-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0121 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุภัทรา คำหม่อง 02-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0120 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หทัยรัตน์ ราชนิยม 02-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0119 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อรทัย คำสร้อย 29-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0118 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุภาพร ฟองจันทร์ตา 29-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0117 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกพงษ์ ดวงดาย 29-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0116 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารีย์ ทองอ่อน 29-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0115 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุกิจ ทองแบน 23-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0114 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา 23-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0113 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นีรนุช ไชยรังษี 23-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0112 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดวงเดือน เทพนวล 23-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0111 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ 23-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0110 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทร์ฉาย ยานะ 21-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0109 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัพวิชญ์ ใจหาญ 20-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0108 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พะเยา นุเสน 04-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0107 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วรเชษฐ สมมะณี 19-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0106 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัชวรรณ ตํพผัด 16-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0105 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อธิวัฒน์ วังใหม่ 15-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0104 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทัดพร คุณประดิษฐ์ 15-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0103 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พัชรนันท์ จันทลอย 15-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0102 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รตานรี สุทธิพงษ์ 13-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0101 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสาวลักษณ์ เรืองศรี 13-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0100 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาส สุขแยง 09-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0099 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชเนษฏ์ วิชาศิลป์ 09-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0098 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาณุพัฒน์ ชียวร 16-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0097 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0096 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0095 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.อดิณัฐ จรดล 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0094 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0093 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0092 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์มิกิ กัณณะ 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0091 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์คะนอง ธรรมจันตา 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0090 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อาทิตยา ผิวขำ 08-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0089 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี 07-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0088 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผส.อรทัย อินตา 07-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0087 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 07-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0086 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.ชาญวิทย์ คำเจริญ 07-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0085 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 06-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0084 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ 06-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0083 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง 06-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0082 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 05-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0081 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ดลยา แก้วคำแสน 05-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0080 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล 05-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0079 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อังคณา ลังกาวงศ์ 02-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0078 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย 02-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0077 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน 02-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0076 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ 02-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0075 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.จิตรกร กรพรม 02-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0074 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รองศาสตราจารย์วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ 01-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0073 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์จุมพิต ศรีวัฒนพงษ์ 01-07-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0072 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์วราภรณ์ ขันพล 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0071 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.วีระพงษ์ จันทเชัย 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0070 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รศ.สนิท สัตโยภาส 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0069 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0068 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0067 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิชญพรพรรณ อนันต์บุญรัตน์ 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0066 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 00 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0065 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0064 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 00 30-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0063 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศรัณย์ จีนะเจริญ 25-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0062 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ 24-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0061 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ปภากรณ์ สุทธิภาศิลป์ 24-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0060 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ 24-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0059 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงค์ พันเพ็ชร 23-06-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0058 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์วราพร ขันพล 25-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0057 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐธิดา สภาหาญ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0056 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0292 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0055 ขอเปลี่ยนแปลงวันในการเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0291 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0290 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0289 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0288 ขออนุญาจัดกิจกรรมในสถานศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0287 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 คณบดีคณะครุศาสตร์ 19-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0286 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จิตวิทยาองค์การ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 19-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0285 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณบดีคณะครุศาสตร์ 19-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0284 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0283 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0282 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0281 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0280 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ณัฐธิดา สุภาหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0279 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ณัฐธิดา สุภาหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0278 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0277 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0276 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู -คะนอง ธรรมจันตา คณบดีคณะครุศาสตร์ 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0054 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0053 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0275 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-คะนอง ธรรมจันตา คณบดีคณะครุศาสตร์ 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0052 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0274 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู -คะนอง ธรรมจันตา คณบดีคณะครุศาสตร์ 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0051 ขออนญาตเดินทางไปราชการ 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0273 ขออนญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศ (ว่าง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0050 ขออนญาตเดินทางไปราชการ 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0049 ขออนญาตเดินทางไปราชการ 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0048 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อรทัย คำสร้อย 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0047 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ศรัณย์ จีนะเจริญ 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0272 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0271 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อรทัย คำสร้อย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0270 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อรทัย คำสร้อย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0269 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ศรัณย์ จีนะเจริญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0268 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ศรัณย์ จีนะเจริญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0267 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0266 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0265 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0264 ขออนุญาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เรียน ผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ และผอ.รร.บ้านกาดฮาว คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0263 ขออนุญาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เรียน ผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ และผอ.รร.บ้านกาดฮาว คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0262 ขอเชิญวิทยากรอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0261 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 1-64 คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0260 ขอจัดซื้อวุฒิบัตรการฝึกอบรม (ลูกเสือ) คณะครุศาสตร์ 10-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0259 ขอเชิญเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 10-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0258 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณบดีคณะครุศาสตร์ 10-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0257 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ - คณิตศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0256 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0255 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0254 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0253 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0252 ขออนุเคราะห์ใช้สนามกรีฑา 700ปี คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0251 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0250 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0249 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0248 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0247 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0246 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0245 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0244 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0243 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ เตี้ยมมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0242 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ เตี้ยมมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0241 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0240 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0239 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0238 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0237 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0236 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0235 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0234 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0233 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0232 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0231 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0046 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0230 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0229 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0228 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0227 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0226 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0225 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0224 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0223 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของม่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0222 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0221 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0220 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของม่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0219 ขออนุญาตเก็บข้อมูลในหน่วยงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ 03-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0218 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณบดีคณะครุศาสตร์ 03-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0217 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 03-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0045 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0044 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0043 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0216 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0042 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0215 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0214 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0213 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0212 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0211 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0210 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0209 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0208 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0207 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0206 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0205 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0204 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0203 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0202 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0201 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต 62) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0200 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0199 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0198 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0197 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0196 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0195 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0194 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0193 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0192 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0191 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0190 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0189 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0188 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0187 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต 62) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0186 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0185 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0184 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0183 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0182 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0181 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วุฒิชัย สืบสอน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0180 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0179 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0178 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วุฒิชัย สืบสอน) คณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0177 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วุฒิชัย สืบสอน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0176 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0175 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0174 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อรทัย คำสร้อย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0173 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อรทัย คำสร้อย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0172 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0171 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0170 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0169 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0041 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0040 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0039 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0038 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0037 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0036 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0035 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0034 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0033 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0032 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0168 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0031 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0030 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0029 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0028 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0027 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0026 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0025 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0024 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0023 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0022 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0021 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0020 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0019 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0018 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0167 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0166 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (เพิ่มเติม) (นางสาวเสาวลักษณ์ งามวงษ์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0165 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0164 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) - โรงเรียนวชิรป่าซาง คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0163 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0162 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน (โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0017 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0161 ขออนุมัติเลขที่คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น และเลขที่รุ่น คณบดีคณะครุศาสตร์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0160 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณบดีคณะครุศาสตร์ 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0159 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนธรรมราชศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0158 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (เพิ่มเติม) โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณบดีคณะครุศาสตร์ 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0157 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน (โรงเรียนบ้านป่าติ้ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0156 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0155 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0154 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0153 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0152 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0151 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0150 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0149 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0148 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0147 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0146 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0145 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0144 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0143 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0142 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0141 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0140 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0139 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0138 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0137 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0136 ขออนุญาตเข้าศึกษาสังเกต (ปฐมวัย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0135 ขออนุญาตเข้าศึกษาสังเกต (ปฐมวัย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0134 ขออนุญาตเข้าศึกษาสังเกต (ปฐมวัย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0133 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0132 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0131 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0130 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0129 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0128 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0127 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0126 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0125 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0124 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0123 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0016 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ศรัณย์ จีนะเจริญ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0122 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0121 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนจักรคำคณาทร คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0120 แจ้งรายชื่อผู้ทรงพิจารณาบทความวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0119 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0118 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0117 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0116 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา คณบดีคณะครุศาสตร์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0115 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0114 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0113 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์นีรนุช ไชยรังษี) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0112 ประธานกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0111 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0110 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0109 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษา (อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0015 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0014 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นีรนุช ไชยรังษี 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0108 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ((อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0107 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0106 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0105 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์นฤมล คำปัญญา) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0104 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์นฤมล คำปัญญา) คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0103 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0102 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 23-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0101 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารยืสุรศักดิ์ สิงห์สา) คณบดีคณะครุศาสตร์ 23-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0100 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0099 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0098 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต) คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0013 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์รุ่งทิวา คนการณ์ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0012 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0097 ขอเชิญเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0096 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0095 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0094 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0093 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณบดีคณะครุศาสตร์ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0092 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0091 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนจิตราวิทยา คณบดีคณะครุศาสตร์ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0011 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นฤมล คำปัญญา 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0090 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0010 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0089 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 1) คณบดีคณะครุศาสตร์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0088 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียฮอดพิทยาคม คณบดีคณะครุศาสตร์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0087 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนเชียงใหม่่มัธยม คณบดีคณะครุศาสตร์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0086 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ คณบดีคณะครุศาสตร์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0085 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า คณบดีคณะครุศาสตร์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0084 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนบ้านแม่ละนา คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0083 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0082 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0081 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0080 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อดิณัฐ จรดล) คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0079 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อดิณัฐ จรดล) คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0078 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อดิณัฐ จรดล) คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0077 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0009 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อดิณัฐ จรดล 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0008 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ทัคพร คุณประดิษฐ์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0076 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 เพิ่มเติม โรงเรียนมงคลวิทยา คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0075 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนแม่แจ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0074 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0073 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0072 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนหอพระ คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0071 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณบดีคณะครุศาสตร์ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0070 ขอยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ 13-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0069 ขอจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ คณบดีคณะครุศาสตร์ 12-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0068 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0067 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0066 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0065 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0064 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0063 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0062 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0061 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0060 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0059 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0058 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0057 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0056 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0055 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0054 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0053 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0052 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0051 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0050 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0049 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0048 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0047 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0046 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0045 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0044 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0043 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0042 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0041 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0040 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0039 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0038 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0037 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0036 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0035 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0034 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0033 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0032 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0031 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 08-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0030 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0029 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0028 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0027 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0026 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0025 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0024 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0023 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0022 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0021 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0020 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อธิวัฒน์ วังใหม่ คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0019 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0018 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0017 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0016 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0015 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0014 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 เพิ่มเติม คณบดีคณะครุศาสตร์ 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0013 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) คณบดีคณะครุศาสตร์ 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0012 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ดวงเดือน เทพนวล) คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0011 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0010 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0009 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วาสนา ประภาเลิศ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0008 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วาสนา ประภาเลิศ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0007 ขอเชิญวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0006 ขอเชิญวิทยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0005 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.ดร.จินดา น้าเจริญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0004 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.ดร.จินดา น้าเจริญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0003 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0007 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1-3 อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0006 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0005 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0004 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1-3 อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0003 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1-3 สุภัทรา คำหม่อง 11-0001-543 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตเก็บข้อมูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตเก็บข้อมูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1-3 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี 03-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1-3 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ 03-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0330 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อธิวัฒน์ วังใหม่ 30-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0329 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุวัฒนวงษ์ พันเพ็ชร 30-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0328 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทรา แซ่ลิ่ว 28-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0327 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วัชรี หาญเมืองใจ 28-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0326 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดวงเดือน ดทพนวล 28-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0325 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วาสนา ประภาเลิศ 28-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0324 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ็ญศรี ประมุขกุล 25-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0323 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกพงษ์ ดวงดาย 25-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0322 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กัลทิมา พิชัย 25-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0321 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่งนภา ทากัน 25-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0320 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มิกิ กัณณะ 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0319 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0318 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สราวุฒิ สมนาม 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0317 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0316 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศรัณย์ จีนะเจริญ 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0315 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อโนดาษ์ รัชเวทย์ 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0314 ว่าง 21-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0313 ว่าง 21-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0312 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาทิตยา ผิวขำ 21-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0311 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด 21-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0310 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชัพวิชญ์ ใจหาญ 18-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0309 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุนิษา สุกิน 18-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0308 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 24-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0307 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กาญจนา ทองบุญนาค 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0306 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทร์ฉาย ยานะ 22-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0305 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พัชรนันท์ จันทร์พลอย 21-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0304 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุกิจ ทองแบน 20-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0303 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 19-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0302 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จินดา น้าเจริญ 18-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0301 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ปริญญา สำราญบำรุง 17-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0300 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุภาพร ฟองจันทร์ตา 26-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0299 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทัศนันท์ จันทร 25-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0298 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชวลิต ขอดศิริ 24-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0297 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วชิรา เครือคำอ้าย 23-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0296 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รุ่งทิวา คนการณ์ 22-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0295 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 21-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0294 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วรเชษฐ สมมะณี 20-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0293 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 19-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0292 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ปภากร สุทธิภาศิลป์ 18-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0291 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุภัทรา คำหม่อง 17-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0290 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 หทัยรัตน์ ราชนิยม 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0289 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ปภากร สุทธิภาศิลป์ 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0288 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชนินทร์ มหัทธนชัย 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0287 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0286 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จันทร์ฉาย ยานะ 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0285 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0284 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชนินทร์ มหัทธนชัย 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0283 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ทัศนันท์ จันทร 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0282 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุรศักดิ์ สิงห์สา 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0281 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุภัทรา คำหม่อง 16-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0280 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชัชวรรณ ต๊ะผัด 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0279 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0278 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จินดา น้าเจริญ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0277 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0276 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วรางคณา เขาดี 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0275 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 มิกิ กัณณะ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0274 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อโนดาษ์ รัชเวทย์ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0273 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุกิจ ทองแบน 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0272 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วาสนา ประภาเลิศ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0271 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0270 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นีรนุช ไชยรังษี 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0269 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พัชรนันท์ จันทร์พลอย 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0268 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สราวุฒิ สมนาม 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0267 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ดวงเดือน ดทพนวล 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0266 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0265 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จุฑามาศ หนุนชาติ 15-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0264 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จันทรา แซ่ลิ่ว 14-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0263 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วราพร ขันพล 14-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0262 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พิมพาพัญ ทองกิ่ง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0261 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วุฒิชัย สืบสอน 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0260 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0259 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อนิสรา รัศมีเจริญ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0258 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พงศ์ฐิติ พัสอ่อง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0257 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุดธิดา สวนประดิษฐ์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0256 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ทัตจยศพล ธนธุวานันท์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0255 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุชาดา เกียรติยุทธชาติ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0254 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พิชญพรพณณร อนันต์บุญรัตน์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0253 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณัฐพร จาดยางโทน 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0252 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จุมพิต ศรีวัฒนพงค์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0251 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0250 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ว่าง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0249 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จุมพิต ศรีวัฒนพงค์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0248 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0247 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อนิสรา รัศมีเจริญ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0246 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สุชาดา เกียรติยุทธชาติ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0245 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พงศ์ฐิติ พัสอ่อง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0244 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณัฐพร จาดยางโทน 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0243 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สนิท สัตโยภาส 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0242 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ทัตจยศพล ธนธุวานันท์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0241 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ว่าง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0240 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ว่าง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0239 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 คะเณยะ อ่อนนาง 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0238 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นฤมล คำปัญญา 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0237 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อังคณา ลังกาวงศ์ 09-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0236 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ว่าง 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0235 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จิตรกร กรพรม 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0234 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0233 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0232 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณัฐธิดา สภาหาญ 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0231 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อดิณัฐ จรดล 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0230 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภัทราภรณ์ พรหมคำตัน 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0229 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พริ้มไพร วงค์ชมภู 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0228 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ชัยทัศน์ เกียรติยากุล 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0227 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภัทราภรณ์ พรหมคำตัน/ชัยทัศน์ เกียรติยากุล/พริ้มไพร วงค์ชมภู 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0226 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จิตรกร กรพรม 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0225 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0224 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ประธาน คำจินะ 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0223 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สมรวี อร่ามกุล 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0222 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาณุวัฒน์ สุวรรณกุล 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0221 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สารุ่ง ตันตระกูล 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0220 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 อรทัย อินตา 08-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0219 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0218 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0217 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0216 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0215 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0214 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0213 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0212 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0211 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0210 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0209 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0208 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0207 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0206 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0205 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0204 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฬาวลี มณีเลิศ 04-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0203 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พรวนา รัตนชูโชค 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0202 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0201 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อรนุช พันโท 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0200 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รสลิน เพตะกร 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0199 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อนิรุทธิ์ รักสุจริต 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0198 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0197 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อนิรุทธิ์ รักสุจริต 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0196 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อรนุช พันโท 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0195 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0194 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รสลิน เพตะกร 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0193 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พรวนา รัตนชูโชค 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0192 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0191 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 03-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0190 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิไลพร ลักษมัวาณิชย์ 02-12-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0189 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิไลพร ลักษมัวาณิชย์ 28-11-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0188 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชาญวิทย์ คำเจริญ 28-11-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0187 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชาญวิทย์ คำเจริญ 21-11-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0186 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 16-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0185 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัยพร 16-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0184 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุรศักดิ์ สิงห์สา 16-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0183 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประนอม ลำงาม 16-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0182 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ หนุนชาติ 14-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0181 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐธิดา สภาหาญ 10-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0180 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อังคณา ลังกาวงศ์ 02-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0179 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจิญา ชูวิทย์เจริยกิจ 16-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0178 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 09-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0177 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 07-10-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0176 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง 30-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0175 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โกวิท จอมคำ 30-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0174 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โกวิท จอมคำ 30-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0173 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง 30-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0172 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัชวรรณ ต๊ะผัด/โกวิท จอมคำ/ปริญญา สำรายบำรุง 30-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0171 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประนอม ลำงาม 29-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0170 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมษา มหาวรรณ์ 29-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0169 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทรา แซ่ลิ่ว 29-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0168 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัพวิชญ์ ใจหาญ 28-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0167 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วัชรี หาญเมืองใจ 25-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0166 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 21-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0165 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อังคณา ลังกาวงศ์ 21-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0164 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าง 16-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0163 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าง 16-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0162 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 16-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0161 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศรัณย์ จีนะเจริญ 16-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0160 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชนินทร์ มหัทธนชัย 08-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0159 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 08-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0158 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พสุ ปราโมกข์ชน (เปลี่ยนแปลงวันนิเทศ) 08-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0157 ขอ(เปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 08-09-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0156 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาทิตยา ผิวขำ 26-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0155 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ หนุนชาติ-อังคณา ลังกาวงศ์ 26-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0154 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 23-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0153 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 23-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0152 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิมพาพัญ ทองกิ่ง 21-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0151 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ หนุนชาติ 21-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0150 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภัทรพร พรมคำตัน / ชัยทัศน์ / พริ้มไพร 19-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0149 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประนอม ลำงาม 18-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0148 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทัศนันท์ จันทร 16-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0147 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สารุ่ง ตันตระกูล 16-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0146 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาณุวัฒน์ สุวรรณกุล 16-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0146-1 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศศิธร อินตุ่น (ป.บัณฑิต) 16-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0145 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด 14-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0144 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 14-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0143 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดวงใจ เนตรตระสูตร 13-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0142 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รตานรี สุทธิพงษ์ 13-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0141 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน คำจินะ 11-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0140 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา 11-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0139 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่งทิวา คนการณ์ 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0138 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รสลิน เพตะกร 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0137 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฬาวลี มณีเลิศ 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0136 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พรวนา รัตนชูโชค 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0135 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0134 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อรนุช พันโท 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0133 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สมรวี อร่ามกุล 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0132 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จักรพงษ์ เตี๋ยมมี 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0131 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุภาลิน เตี๋ยมมี 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0130 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ 09-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0129 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง 08-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0128 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชาญวิทย์ คำเจริญ 07-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0127 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จินดา น้าเจริญ 06-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0126 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุวัฒน์วงษ์ พันเพ็ชร 05-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0125 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อธิวัฒน์ วังใหม่ 05-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0124 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 05-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0123 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่งทิวา คนการณ์ 05-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0122 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วุฒิชัย สืบสอน 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0121 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปวีณา ถ้ำแก้ว 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0120 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จักรกริช ถ้ำแก้ว 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0119 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชนินาถ จันทร 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0118 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสาวลักษณ์ เรืองศรี 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0117 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วรางคณา เขาดี 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0116 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุรศักดิ์ สิงห์สา 04-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0115 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ธนัช ยอดดำเนิน 03-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0114 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสาวลักษณ์ เรืองศรี 03-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0113 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิเชษฐ์ สิงห์โต 01-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0112 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บูรพา สิงหา 01-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0111 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อโนดาษ์ รัชเวทย์ 01-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0110 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วาสนา ประภาเลิศ 01-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0109 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วรางคณา เขาดี 01-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0108 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ 01-08-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0107 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วีรพงษ์ จันทะชัย 31-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0106 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 31-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0105 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทรา แซ่ลิ่ว 31-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0104 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัพวิชญ์ ในหาญ 30-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0103 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุกิจ ทองแบน 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0102 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาทิตยา ผิวขำ 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0101 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สราวุฒิ สมนาม 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0100 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มิกิ กัณณะ 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0099 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกพงษ์ ดวงดาย 09-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0098 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หทัยรัตน์ ราชนิยม 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0097 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ หนุนชาติ 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0096 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขัขวรรณ / ปริญญา / โกวิท 29-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0095 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ สุขแยง 25-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0094 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉัตรชัย เครืออินทร์ 25-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0093 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โกวิท จอมคำ 25-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0092 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โกวิท จอมคำ 25-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0091 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คะนอง ธรรมจันตา 25-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0090 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง (ป.บัณฑิต) 25-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0089 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0088 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อนิสรา รัศมีเจริญ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0087 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0086 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0085 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิขญพรพรรณ อนันตบุญรัตน์ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0084 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุมพิต ศรีวัฒนพงค์ / ทัตจยศพล ธนธุวานันท์ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0083 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุดธิดา สวนประดิษฐ์ / ทัตจยศพล ธนธุวานันท์ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0082 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ็ญศรี ประมุขกุล 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0081 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทัดพร คุณประดิษฐ์ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0080 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐพร จาดยางโทน 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0079 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุชาดา เกียรติยุทธชาติ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0078 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พงษ์ฐิติ พัสอ๋อง 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0077 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สนิท สัตโยภาส 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0076 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทร์ฉาย ยานะ 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0075 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดวงเดือน ดทพนวล 23-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0074 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ หนุนชาติ 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0073 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กมลพร ทองธิยะ 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0072 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-วรเชษฐ สมมะณี วรเชษฐ สมมะณี 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0071 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0070 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พัชรนันท์ จันทร์พลอย 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0069 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นีรนุช ไชยรังษี 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0068 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุภาพร ฟองจันทร์ตา 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0067 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ 21-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0066 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุภัทรา คำหม่อง 18-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0065 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หทัยรัตน์ ราชนิยม 18-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0064 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วชิรนนท์ ก้วตาปี 18-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0063 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปภากร สุทธิภาศิลป์ 18-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0062 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นฤมล คำปัญญา 17-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0061 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 17-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0060 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารีย์ ทองอ่อน 17-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0059 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 16-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0058 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศรัณย์ จีนะเจริญ 14-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0057 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วัชรี หาญเมืองใจ 12-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0056 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศศิธร อินตุ่น 12-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0055 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐธิดา สภาหาญ 11-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0054 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พงษ์พันธุ์ ลีฬห์เกรีนงไกร 11-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0053 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อนิรุทธิ์ รักสุจริต 11-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0052 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ้อมหทัย ดีแท้ 11-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0051 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศรัณย์ จีนะเจริญ 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0050 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิษณุภาคิจ ไชยมงคล 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0049 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่งนภา ทากัน 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0048 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จิตรกร กรพรม 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0047 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0046 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อติณัฐ ตรดล 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0045 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาณุพัฒน์ ชัยวร 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0044 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชาญวิทย์ คำเจริญ 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0043 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิไลพร ลักษมัวาณิชย์ 10-07-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0042 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุรศักดิ์ สิงห์สา 14-02-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0041 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 11-02-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0040 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประนอม ลำงาม 05-02-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0039 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ็ญศรี ประมุขกุล 05-02-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0038 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิษณุภาคิน ไชยมงคล 01-02-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0037 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภัทราภรณ์ พรหมคำตัน 01-02-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0036 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉัตรชัย เครืออินทร์ 30-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0035 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดวงใจ เนตรตระสูตร 28-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0034 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทรา แซ่ลิ่ว 28-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0033 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประนอม ลำงาม 27-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0032 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 27-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0031 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สารุ่ง ตันตระกูล 27-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0030 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุรศักดิ์ สิงห์สา 23-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0029 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ 23-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0028 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าง 22-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0027 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าง 22-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0026 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ 22-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0025 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาณุวัฒน์ สุวรรณกุล 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0024 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุฑามาศ หนุนชาติ 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0023 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปวีณา ภ้ำแก้ว 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0022 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดวงใจ เนตรตระสูตร 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0021 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สารุ่ง ตันตรพกูล 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0020 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สนิท สัตตโยภาส 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0019 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประนอม ลำงาม 13-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0018 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 10-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0017 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุทธิดา สวนประดิษฐ์ 10-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0016 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐพร จาดยางโทน 10-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0015 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โสภิตา ถาวร 09-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0014 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุมพิต 09-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0013 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สุชาดา 09-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0012 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิชญพรพณณร อนันต์บุญรัตน์ 09-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0011 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0010 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สารุ่ง ตันตระกูล 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0009 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กันยารัตน์ รินศรี 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0008 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมษา มหาวรรณ์ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0007 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง/โกวิท จอมคำ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0006 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชัชวรรณ ต๊ะผัด/โกวิท จอมคำ/ปริญญา สำรายบำรุง 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0005 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จันทรา แซ่ลิ่ว 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0004 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญา สำราญบำรุง/โกวิท จอมคำ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0003 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รตานรี สุทธิพงษ์ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 03-01-2563 ​ ​ ​ คลิ๊ก
เลข เรื่อง ผู้รับ / ผู้ส่งหนังสือ ลงวันที่ จัดการ