ทะเบียนหนังสือ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตารางทะเบียนหนังสือส่ง

เลข เรื่อง ผู้รับหนังสือ ลงวันที่ จัดการ
0003 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ Online คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรูปแบบ On-Site คณบดีคณะครุศาสตร์ 05-01-2565 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0295 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 03-11-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0294 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 30-09-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0293 t 21-08-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0292 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าง 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0291 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ย่อย 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0290 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0289 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0288 ขออนุญาจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ผอ.รร.แม่คือวิทยา 22-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0287 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน 19-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0286 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จิตวิทยาองค์การ) หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0285 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0284 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คุณครูศิรินทร์ ตันกุริมาน 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0283 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คุณครูมลชญา หินศรีสุวรรณ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0282 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0281 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0280 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ณัฐธิดา สุภาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0279 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ณัฐธิดา สุภาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเต่าวิทยาคม 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0278 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0277 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 18-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0276 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู -คะนอง ธรรมจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0275 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-คะนอง ธรรมจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโสภน / เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0274 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู -คะนอง ธรรมจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง 17-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0273 ขออนญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศ (ว่าง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0272 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 16-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0271 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อรทัย คำสร้อย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0270 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อรทัย คำสร้อย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0269 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ศรัณย์ จีนะเจริญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0268 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ศรัณย์ จีนะเจริญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0267 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิยาคม 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0266 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0265 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย รองศาสตาจารย์ ณรงค์ สมพงษ์ 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0264 ขออนุญาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เรียน ผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ และผอ.รร.บ้านกาดฮาว ขออนุญาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เรียน ผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ และผอ.รร.บ้านกาดฮาว 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0263 ขออนุญาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เรียน ผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ และผอ.รร.บ้านกาดฮาว ขออนุญาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เรียน ผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ และผอ.รร.บ้านกาดฮาว 15-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0262 ขอเชิญวิทยากรอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 11-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0261 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 1-64 ผอ.โรงเรียนวัฒโนทับพายัพ 11-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0260 ขอจัดซื้อวุฒิบัตรการฝึกอบรม (ลูกเสือ) เลขาธิการลูกเสือ 10-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0259 ขอเชิญเป็นวิทยากร ฟู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส 10-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0258 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ 10-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0257 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ - คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0256 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0255 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0254 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0253 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0252 ขออนุเคราะห์ใช้สนามกรีฑา 700ปี หน.ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0251 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0250 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0249 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0248 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0247 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0246 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินมราชูทิศ พายัพ 08-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0245 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0244 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0243 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ เตี้ยมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0242 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ เตี้ยมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0241 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0240 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0239 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0238 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0237 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0236 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0235 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0234 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0233 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจร 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0232 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0231 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0230 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0229 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0228 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0227 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0226 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0225 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 05-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0224 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0223 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของม่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0222 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณครูศิรินทร์ ตันกุวิมาน 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0221 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณครูมลชญา หินศรีสุวรรณ 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0220 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของม่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 04-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0219 ขออนุญาตเก็บข้อมูลในหน่วยงาน พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ 03-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0218 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 03-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0217 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ 03-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0216 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0215 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0214 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0213 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0212 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0211 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0210 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0209 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0208 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0207 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0206 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0205 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0204 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0203 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0202 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0201 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต 62) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0200 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0199 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0198 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-อาจารย์ ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0197 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0196 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0195 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0194 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัภ์) 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0193 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0192 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0191 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0190 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0189 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0188 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจร 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0187 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต 62) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0186 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0185 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0184 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0183 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0182 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผอ.รร.สารสาสน์วิเทศล้านนา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0181 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วุฒิชัย สืบสอน) ผอ.รร.เชียงใหม่คริสเตียน 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0180 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผอ.รร.ดอยเต่าวิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0179 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผอ.รร.พระหฤทัยเชียงใหม่ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0178 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วุฒิชัย สืบสอน) ผอ.รร.บ้านหนองไคร้ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0177 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วุฒิชัย สืบสอน) ผอ.รร.บ้านศาลา 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0176 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน) ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0175 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน) ผอ.รร.สะเมิงพิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0174 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อรทัย คำสร้อย) ผอ.รร.สันทรายวิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0173 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อรทัย คำสร้อย) ผอ.รร.สองแคววิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0172 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0171 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0170 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0169 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0168 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0167 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0166 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (เพิ่มเติม) (นางสาวเสาวลักษณ์ งามวงษ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0165 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0164 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) - โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0163 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนนานนาชาคินครพายัพ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0162 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน (โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0161 ขออนุมัติเลขที่คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น และเลขที่รุ่น ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ 02-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0160 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0159 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนธรรมราชศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0158 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (เพิ่มเติม) โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0157 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน (โรงเรียนบ้านป่าติ้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าติ้ว 01-02-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0156 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0155 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0154 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0153 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0152 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0151 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0150 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0149 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0148 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0147 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0146 ขออนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (ป.บัณฑิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0145 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0144 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0143 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง. เทศบาลวัดกู่คำ.ธีรวัธน์บำเพ็ญ. เมฆขจรเชียงใหม่ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0142 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0141 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0140 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0139 ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0138 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0137 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว 29-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0136 ขออนุญาตเข้าศึกษาสังเกต (ปฐมวัย) อบต.สะลวง 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0135 ขออนุญาตเข้าศึกษาสังเกต (ปฐมวัย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0134 ขออนุญาตเข้าศึกษาสังเกต (ปฐมวัย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดฮาว 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0133 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย" 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0132 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0131 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0130 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0129 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย 27-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0128 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0127 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0126 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0125 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0124 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0123 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0122 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0121 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนจักรคำคณาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0120 แจ้งรายชื่อผู้ทรงพิจารณาบทความวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0119 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0118 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0117 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0116 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 26-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0115 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0114 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0113 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์นีรนุช ไชยรังษี) ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0112 ประธานกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง) กรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0111 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0110 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0109 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษา (อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0108 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ((อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0107 ขอส่งนักศึกษารายงานตัวเข้าเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0106 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0105 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์นฤมล คำปัญญา) ผู้อำนวยการโรงเรียน 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0104 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์นฤมล คำปัญญา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน/บ้านทรายมูล 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0103 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 25-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0102 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 23-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0101 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารยืสุรศักดิ์ สิงห์สา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน 23-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0100 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต) ผู้อำนวยการโรงเรียน 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0099 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต) ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0098 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต) ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0097 ขอเชิญเป็นวิทยากร นายเทวฤทธิกร เป็งยังคำ เจ้าของสถาบัน Punchang Educafe 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0096 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ 22-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0095 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 - โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0094 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนฝึกปฏิบัติการทดลองสอน - โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0093 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0092 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ วชิรวิทย์เชียงใหม่ เจดีย์แม่ครัว บ้านหนองไคร้ บ้านแม่โจ้ สันกำแพง 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0091 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนจิตราวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตราวิทยา 21-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0090 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0089 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 1) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 1) 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0088 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียฮอดพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0087 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนเชียงใหม่่มัธยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0086 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0085 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 20-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0084 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนบ้านแม่ละนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละนา 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0083 ขอยกเลิกส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน - โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0082 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0081 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0080 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อดิณัฐ จรดล) ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0079 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อดิณัฐ จรดล) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0078 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์อดิณัฐ จรดล) ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0077 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แฮเหนือ 18-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0076 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 เพิ่มเติม โรงเรียนมงคลวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0075 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนแม่แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0074 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0073 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0072 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนหอพระ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0071 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 15-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0070 ขอยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ฝ่ายบุคคลโรงพยาบาล เชียงใหม่ฮฮสพิทัล ฝ่ายบุคคล โรงแรมดวงตะวัน ฝ่ายบุคคล The one nimman ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลลานนา ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลราชเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ สำนักคุมประพฤติ ศูนย์เยาวชน เขต 7 13-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0069 ขอจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 12-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0068 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0067 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0066 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0065 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0064 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร) ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0063 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0062 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0061 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง) ผู้อำนวยการโรงเรียนาันทรายวิทยาคม 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0060 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์จุฑามาศ สุขแยง) ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0059 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0058 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0057 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0056 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0055 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0054 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0053 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0052 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0051 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0050 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0049 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0048 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0047 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0046 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0045 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0044 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0043 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0042 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0041 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0040 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0039 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0038 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0037 ขอเชิญเป็นวิทยากร (ลูกเสือ) 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0036 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0035 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้าวิทยาคาร 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0034 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0033 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ 11-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0032 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาคม 08-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0031 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมหาพนวิทยา 08-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0030 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง) ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมหาพนวิทยา 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0029 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) นวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21/แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0028 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0027 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21/แม่ลาน้อยดรุณสิกข์/แม่แจ่ม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0026 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21/แม่ลาน้อยดรุณสิกข์/แม่แจ่ม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0025 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0024 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0023 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0022 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนร้ำเปิงวิทยา 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0021 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0020 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์อธิวัฒน์ วังใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่/ธรรมราชศึกษา 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0019 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0018 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0017 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0016 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0015 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 07-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0014 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 เพิ่มเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0013 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติทดลองสอน (เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 06-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0012 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ดวงเดือน เทพนวล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาลัย 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0011 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0010 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วัชรี หาญเมืองใจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0009 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วาสนา ประภาเลิศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0008 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วาสนา ประภาเลิศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบดินร์วิทยาเชียงใหม่ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0007 ขอเชิญวิทยากร รร.ฮอมขวัญ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0006 ขอเชิญวิทยากร สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 05-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0005 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.ดร.จินดา น้าเจริญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทสบาลดอกเงิน 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0004 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.ดร.จินดา น้าเจริญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณี 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0003 ขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0002 ขออนุญาตเก็บข้อมูล ผกก.ตชด.33 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
0001 ขออนุญาตเก็บข้อมูล ผกก.ตชด.33 04-01-2564 ​ ​ ​ คลิ๊ก
เลข เรื่อง ผู้รับหนังสือ ลงวันที่ จัดการ