ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 มีวิวัฒนาการจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จนได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู เมื่อปี พ.ศ.2518 ทำให้วิทยาลัยสามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ในสาขาวิชาต่าง ๆแต่อย่างไรก็ตามภารกิจทั้งหมดก็คือการผลิตและพัฒนาครู และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ทำให้มีการแยกสาขาการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะวิชาครุศาสตร์จึงได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ

ประวัติคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พันธกิจ ( Mission ) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน

Latest News

ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2566

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2566

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์และตัวแทนเดินทางเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สมเกียรติ สำราญบำรุง

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพวางพวงหรีด คุณแม่สมเกียรติ สำราญบำรุง คุณแม่ของอาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ วัดอัมพวัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมที่น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ซึ่งถือว่าเป็น “แม่พิมพ์ของชาติ”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ได้เข้าต้อนรับ ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น

ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนคณะครุศาสตร์ มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะอาจารย์พระวิชัย วิชโย เจ้าอาวาสวัดหนองปันเจียง แม่ริม เชียงใหม่

ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนคณะครุศาสตร์ มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะอาจารย์พระวิชัย วิชโย เจ้าอาวาสวัดหนองปันเจียง แม่ริม เชียงใหม่