ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

ขั้้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. กรอกคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
2. ชำระค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนบัณฑิต
3. ส่งคำร้องที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
4. ตรวจสอบคำร้อง
5. รับเอกสาร (Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒฺิ)
6. รับ Transcript กิจกรรมและขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน

นักศึกษาสามารถเข้าเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ที่ URL : http://reg4.cmru.ac.th/registrar/home.asp