ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนว ๑๘๐ คนแล้วนั้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รหัสประจำตัวสอบและห้องสอบ โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กำหนดสสอบในวันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เข้าสอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการสมัคร Gmail พร้อมตั้งโปรไฟล์ให้เป็นรูปที่ตรงกับใบสมัคร เข้าศึกษาเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ และดำเนินการแจ้ง เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล และ Gmail ผ่านระบบ google form (http://gg.gg/uhoi) ในวันสอบให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รายงานตัวเข้าห้องสอบ Google Meet ก่อนเริ่มการสอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑๕ นาที เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการสอบจากกรรมการผู้ ควบคุมห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเริ่มการสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ สื่อสารและเปิดเอกสารทุกชนิดระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด และให้ผู้เข้าสอบได้ศึกษาแนวปฏิบัติในการสอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔เอกสารแนบท้าย
ดาวน์โหลดประกาศ คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ (ผู้เข้าสอบ) คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือ Socrative คลิ๊กที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบได้ที่ URL : http://www.tcas.cmru.ac.th/seat/edu2021_new/

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสั-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]