โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี และ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ จัดขึ้น วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ด้านล่าง หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrDgynIxsB6kb7w4p24cL4BAJ7M3oVOT1yVK8AGtk5Upj1KA/viewform