การนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ STEM Professional Academies

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารในการนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ STEM Professional Academies ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รายงานความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความรู้และนำเสนอประสบการณ์จากกระบวนการที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (อาทิ เช่น โรงเรียนเครือข่าย ฯลฯ)

การนิเทศครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์จริงที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่การปฏิบัติงานตามโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งหากการดำเนินการและแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถือเป็นการพัฒนาด้านการเรียนรู้ การเรียนการสอน ให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ : Facebook Kovit Jomkham

ภาพ / รายงาน : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์