โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู รหัส 64

วันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประธานและคณาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวให้โอวาทแนะแนวทาง ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภายนอกให้ความรู้ให้กับนักศึกษาและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตลอดจนแนวทางในการทำงานให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมนำไปเป็นแนวทางในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านความเป็นครูต่อไป

ขอบคุณภาพ : Facebook Kovit Jomkham
เรียบเรียง / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่