การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) หลักสูตรภายในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างและเรียนรู้ทางด้านการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการเรียนการสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีระยะเวลา 2 วัน โดยจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว มีกิจกรรมที่นักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมดังนี้

กิจกรรม : ศาสตร์การสอนบูรณาการสู่การจัดการรู้เพื่อการเป็นครูพัฒนาท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา และคณะคณาจารย์

กิจกรรม : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ และคณะคณาจารย์

กิจกรรม : กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เข้าใจ เข้าถึงพร้อมพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ และคณะคณาจารย์

กิจกรรม : ครูนักจัดกิจกรรม ผู้นำ ผู้ตามที่ดีในสถานศึกษา โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ และคณะคณาจารย์

กิจกรรม : รวมพลังประสานใจ พร้อมกลับไปเป็นครูดีของชุมชน โดย อ.คะเณยะ อ่อนนาง และคณะคณาจารย์

โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับมาตราการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างมาก ซึ่งนักศึกษา คณาจารย์ และวิทยากรทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ ATK ก่อนการเข้าอบรมทุกคน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และทางคณะครุศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกประสบการณ์ที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในอนาคต

ขอบคุณภาพ : Facebook Kovit Jomkham
เรียบเรียบ / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์