การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลและรับทราบข้อมูลในระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่โดยเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองของนักศึกษาและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในโครงการซึ่งจะต้องออกฝึกประสบการณ์การฝึกสอนจริงในพื้นที่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้ การจัดประชุมจัดในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เนื่องด้วยผู้ปกครองบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)

ภาพ : นัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรียบเรียง /ประชาสัมพันธ์ : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามข้อมูล โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/krurakthincmru

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/