กำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมกรรมจากคุรุสภานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร และผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนป่าเหมือดสันทราย โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เพื่อเข้าเยี่ยมกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) เพื่อนิเทศก์แบบ AAR (การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน) ในวงรอบกระบวนการ PLC กระบวนการ Model Teacher และกระบวนการ Buddy Teacher ซึ่งนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 1/2565 นี้

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้แก่

  1. การเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  3. การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาเครือข่าย ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    พร้อมกันนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำที่ทรงคุณค่าแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาวิชาชีพครูได้ต่อไปในอนาคต

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru

Website : https://edu.cmru.ac.th/web/