การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของการเป็นนักศึกษาทุนที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมให้โอวาทแก่นักคึกษาทุนใหม่ และให้นักเรียนทั้งหมดแนะนำตัวผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting สำหรับนักเรียนทุนที่ได้รับทุนในครั้งนี้มาจาก 96 สถานศึกษาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์ฯ ที่เข้ารับการปฐมนิเทศใหม่ จำนวนทั้งหมด 24 คน เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 20 คน มีหลักสูตรการประถมศึกษา เกษตรศาสตร์ วิทย์ศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาจีน นาฏศิลป์ และภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาทั้งหมดอยู่ในความดูแลของกองพัฒนานักศึกษา ในการปฐมนิเทศนี้ได้นำนักศึกาษามาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 ชั้น1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม พร้อมกันนี้ นักศึกษาทุนในพระราชนุเคราะห์ฯ ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศยังได้รับสิ่งของพระราชทานอีกด้วย


ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง /ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/