สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนา “หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้นักศึกษานำเสนอโครงการ งานวิจัย ที่โดดเด่น และทบทวนหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (After Action Review : AAR) ในประเด็นปัญหาที่พบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว