ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันผลิตและพัฒนาครูของโครงการ จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งคณะในการพัฒนาและผลิตครูในโครงการ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสานงานร่วมกับสถาบันเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ภาพ : นางสาวนัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/