การอบรมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ “จิตวิทยาความเป็นครู ยุค New Normal”

  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร จิตวิทยาความเป็นครู ยุค New normal  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจในด้านความรู้ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู การพัฒนาบุคลิกภาพของครู  การเสริมสร้างอารมณ์เชิงบวก เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของครู การลดความวิตกกังวลในการทำงาน การพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน เทคนิคทางจิตวิทยาในการทำงาน และการทำงานเป็นทีมของครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสุขในการทำงานในวิชาชีพครู วิทยากรจากภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อาจารย์ ดร.มนทกานต์  เมฆรา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา   ปิณฑะดิษ   อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด 2019 คณะครุศาสตร์ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้จึงได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่สนใจ โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 172 คน ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้คือ 150 คน การจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมไม่ต้องเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมและสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทุกที่

การจัดอบรมในครั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้เชิญวิทยากรจากหลักสูตรจิตวิทยา ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะครุศาสตร์เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านจิตวิทยากับผู้เข้าร่วมการอบรมและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนจากผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน โดยมุ่งเน้นและวิธีการในการลดความเครียดตลอดจนการปฏิบัติตัวเพื่อรับสถานการณ์การเรียนการสอนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ทางคณะครุศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

ติดตามประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ >>> คลิ๊ก <<<
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/educmru

เรียบเรียง / ภาพ / ประชาสัมพันธ์ นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, อาจารย์ว่าที่ ร.ต.โกวิท จอมคำ, อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง