การประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึก” ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

วันที่ 18 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนเครือข่ายชุมชน ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กานเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยมี ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.ราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ทองเหรียญ วงศ์จันตาและคณะครูโรงเรียนอนุบาล ทต.เจดีย์แม่ครัว วิทยากร ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณวิทยากรผู้นำความรู้และประสบการณ์การที่ประยุกต์ใช้กับเด็กในชุมชนที่มีหลากหลายทั้งการใช้ภาษาที่แตกต่างกันให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ภาพ/รายงาน :ปรัชญารัก เวียงสงค์