CMRU EDUCATION EXPO 2022

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัด“กิจกรรม CMRU EDUCATION EXPO 2022” เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ทั้งการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ การวิจัย และการพัฒนาที่จัดให้กับนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชนต่าง ๆ การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาชุมชน       ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online อันจะก่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทุกระดับได้ทราบถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของคณะ และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์  

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ กล่าวเปิดงาน ภายหลังการเปิดพิธีเปิดมีนักศึกษารุ่นพี่ภายในคณะครุศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งการชมวิดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างการดำเนินรายการยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมตอบคำถาม เสนอความคิดเห็นและสอบถามข้อมูล
ทางคณะครุศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งภายหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนและอาจารย์ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงข้อมูลของทางคณะมากขึ้น สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมนี้ผ่านทาง Facebook : CMRU Education Expo 2022 ตลอดทั้งติดตามข่าวสารจากคณะครุศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th และ Facebook : https://www.facebook.com/educmru

ขอขอบคุณภาพจาก : Facebook Kovit Jomkham
ข่าวและเรียบเรียง : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นวก.คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์