กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ” วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ” ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตรื อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำคณะ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะเรียนและจบการศึกษาได้ตามความตั้งใจ จนถึงการออกไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

“การไหว้ครู” ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดีและช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน 

การจัดกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ในช่วงเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) เน้นการจัดในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์เพื่อเป็นการป้องกันและยังคงการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ตลอดการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นหน่วยการเรียนการสอนของนักศึกษา ทั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะและผ่านช่องทาง Facebook ของคณะครุศาสตร์และหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ / ข่าว / เรียบเรียง : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์