ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา อาคารเรียน สถานที่จัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ภายหลังจากการเยี่ยมชมสถานที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหาร การจัดการด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารในการบรรยายเพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานแผนและบริหารจัดการ โดย อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และทีมงาน
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ศศิพินท์ สุขบุญพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมงาน
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู โดย อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง / ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม และทีมงาน
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดย อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง และทีมงาน

ทั้งนี้การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นการเยี่ยมชมและเยี่ยมเยียนกันเสมือนพี่น้อง ในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งการบริหารและการจัดการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อผลิตและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ ออกรับใช้สังคมในอนาคต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความปิติยินดีที่ได้มีโอกาศต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

ภาพ : Facebook Kovit Jomkham
ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่