การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุม “สัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

ภาพ / ข้อมูล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/