โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลานผ่านนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม “โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากวิทยากร

อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ “ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลาน”

นายธีรพงศ์ ปันธิวรรณา
“หลักการถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อสร้างคอนเทนต์ด้วยเครื่องมือสมาร์ทโฟน”

การจัดการอบรมนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยาย ภายหลังจากจบการอบรมตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป

ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันซึ่งในภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้และสมุนไพรตามชุมชนจำนวนมาก คำภีร์ใบลานถือเป็นคู่มือดั้งเดิมที่บันทึกภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและเรียนรู้กับสิ่งที่มีผู้เขียนไว้ในคัมภีร์ ภายหลังจากการให้ความรู้ด้านสมุนไพรได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การถ่ายรูปโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบันทึกภาพและตกแต่งนำเสนอในสื่อสังคมและสื่ออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบและได้เห็นรูปภาพของสมุนไพร การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ / เรียบเรียง / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/