โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ. เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ มอบหมายให้ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ และ อ. สุรศักดิ์ สิงห์สา หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ต้อนรับคณะวิทยากร 5 ท่าน จาก กกต.เชียงใหม่ จากนั้น รองคณบดีฯ กล่าวเปิดงานโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาแกนนำ ณ อาคารพวงคราม B 201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม มีเป้าหมาย เพื่อให้นักศึกษาแกนนำ สามารถ เป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และ สามารถถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ 3 โรงเรียน ภายในสิงหาคม 2565 นี้ (TOR กกต. กับ มรภ. คณะครุศาสตร์ ทั่วประเทศ)

ข้อมูล : ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/