การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์มอบหมายให้ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณครุศาสตร์ เป็นตัวแทนนำคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ การจัดการบริหารงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ การเรียนการสอน และการบริหารงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งภายหลังจากการเข้าศึกษาดูงานทั้ง 2 สถาบันแล้วได้จัดการอบรมเพื่อสรุปและวางแผนงานเพื่อนำกลับมาพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป จัดการอบรม ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / เรียบเรียง / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/