สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 13-16 กรกฏาคม 2565 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำตัวแทนนักศึกษาสาขา ฯ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพสธ) ณ โรงเรียนตชด บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องการขุดลอกฝายต้นน้ำ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของต้นน้ำกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมทำสื่อการสอนกับน้อง ๆ ในโรงเรียน และมอบสื่อให้กับโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และในอนาคต

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Facebook : หลักสูตรการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Special Education CMRU 

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/