กิจกรรม workshop : agent money smart community

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม workshop : agent money smart community ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น money guide จำนวน 28 คน ทั้งนี้ money guide จะทำหน้าที่ในการชักชวนเพื่อน ๆ ทำกิจกรรม How to : ลดรายจ่าย เก็บตังค์เพื่อออม เก็บตังค์ไปเที่ยว และซื้อรถ โดยกิจกรรมดังกล่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูต้นกล้าการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการบริการจัดการเงินเพื่อลดปัญหาหนี้ครูในอนาคต

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/