การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและรวมถึงการเกิดประสิทธผลที่ดี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีและให้ความรู้แนวทางในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น จากภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรและแนะแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้คณะครุศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำแผนการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันกลั่นกรองออกมาแล้ว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ดังคำปรัชญาของคณะครุศาสตร์ ว่า ” ครูเป็นพลังสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูเก่ง ครูดี”

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/