งานเกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดงาน “เกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู” ให้กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ดร. ชาตรี มณีโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ 3. อาจารย์ดร. พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยจัดขึ้น ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงานและชมวิดีทัศน์ของผู้เกษียณ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานและกล่าวมุทิตาจิต และผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานและแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณภายในงาน

การจัดงานในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งนอกเหนือจากนั้นการจัดงานนี้ยังถือเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำรงชีวิต การทำงานด้านการเรียนการสอนทั้งภายในคณะครุศาสตร์และภายนอกคณะ ซึงผู้เกษียณได้ดำเนินและใช้ประสบการณ์ผ่านมาตลอดอายุการทำงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและการปฏิบัติการพัฒนาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาที่จะทำงานเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง/ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/