แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยแบบประเมินความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงค์ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ในการศึกษาของภาคเรียนต่อไปให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นURL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_Lbg2bszAzgRQxAwHL9AsqgfaNdy80kbXSgdTXTpibaxng/viewform

>>> คลิ๊กเพื่อกรอกแบบประเมิน <<<