เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564  มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูในระดับประถมศึกษา และครอบครัวมีฐานะยากจน มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตามพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  รับสมัครระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564

              สมัครได้ด้วยตนเอง ออนไลน์  ส่งทาง ไปรษณีย์ หรือสมัคร ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัคร สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krurakthin.cmru.ac.th หรือ facebook เพจ ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  https://www.facebook.com/krurakthincmru