โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการมีแนวคิดว่า หัวใจสำคัญของการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำ เร็จจึงมีความจำ เป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้” ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสำ คัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกหลายประการ ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน ๒) หลักสูตร ๓) การเรียนการสอน และ ๔) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะสำคัญ

การสัมมนานี้ วิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 139 ท่าน จากผู้ที่สนใจทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมก่อนการสัมมนาและก่อนการเริ่มสัมมนา โดยการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24- 25 กุมภาพันธ์ 2565 นี้จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอแนวทางแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่จะนำแนวทางประยุกต์ใช้กับโรงเรียนและองค์กรอย่างสูงสุด

ข่าว / ภาพ : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่