แนะนำช่องทางการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแนะนำช่องทางเพื่อการรับทราบข้อมูลสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ผ่านทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/cicmru/