ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรธร เลอศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2. อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (รหัส 0133) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

3. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564

4. อาจารย์นิรุตร์ แก้วหล้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (รหัส 8103) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564