ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564

3. อาจารย์ ดร.จตุพร เสถียรคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

4. อาจารย์ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564

5. อาจารย์ ดร.ทัศวรรณ ธิมาคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (รหัส 6301) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564

6. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563