ขอเชิญศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญศิษย์เก่า ตณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมใน หัวข้อ “พัฒนางานอย่างไรให้ตรงตามเกณฑ์ วPA”
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 ผ่านระบบ zoom
วิทยากรโดย
1.ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต2
2.ดร.จันทกานต์ สิทธิราช ศน.ชำนาญการพิเศษ
3.ศน.เสมอแข อภิรมยานนท์ ศน.ชำนาญการพิเศษ
4.ศน.สุภาพ บริบูรณ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ
หลังการอบรมได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ online

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/46AiUvBGeAGf9TAj8

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/