พิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานลงนามเอกสารมอบงานและมอบโล่เกียรติยศในการปฏิบัติหน้าที่คณบดี ผู้อำนวยการ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีกับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ และกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในตอนท้ายรักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกับคณบดี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์บุคลากรประจำคณะที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. : https://bit.ly/3qw6tmz
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงาน : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่