การสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โดยการจัดสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์บรรยายให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์แนวทางการดำเนินชีวิตภายหลังจากการจบการศึกษาซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหัวข้อดังนี้

“เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพครูยุคปัจจุบัน”. โดย นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์. (อดีตศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

“การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” โดย นายยงยุทธ  แสนใจพรม  (หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล  สำนักทะเบียนและประมวลผล)

“ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดย นายสมเด็จ  ภิมายกุล. (นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์)

ภายหลังการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาทุกท่านที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวปิดการสัมมนา

 กดติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ <-- คลิ๊ก

ข้อมูลอื่นๆและคลิปวิดีโอ (เพิ่มเติม) 

ขั้้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล คลิ๊ก

การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คลิ๊ก

ภาพ / รายงาน ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่