กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
วันเสาร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เวลา 08.30 – 09.00 น.
เริ่มเปิดลงทะเบียน


ลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาที่เข้าปฐมนิเทศลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
URL : https://forms.gle/Y41u14smUfLYcjDKA

นักศึกษาทุกท่านเข้าห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

URL : https://zoom.us/j/98739847077?pwd=N010QlBtMm1sRnVBdmtJbzRUSlRPUT09
Meeting ID: 987 3984 7077
Passcode: 999964

เวลา 08.50 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.15 น.

ชมวีดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 09.15 – 09.45 น.
เวลา 09.45 – 10.00 น.

กล่าวต้อนรับ รับเป็นศิษย์ป.บัณฑิต ราชภัฏเชียงใหม่และให้โอวาทนักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์

แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เวลา 10.00 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 11.45 น.

พี่พบน้อง “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข”
โดย นายธนันณัฐ ฤทธิพรเลิศรักษ์ ประธานนักศึกษาป.บัณฑิต รหัส 63

ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เวลา 11.45 – 12.00 น.

สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดกำหนดการทั้งหมดตามเอกสารด้านล่างนี้

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/06/กำหนดการปฐมนิทเศ-นศ.ป.บัณฑิต-64.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”ดาวน์โหลด”]

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต

สำหรับนักศึกษา รหัส 64  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียนก่อนเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วนักศึกษาสามารถเข้าตาม link ห้องออนไลน์ในแต่ละห้องผ่านโปรแแกรม Google meet เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมู่เรียนชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา  Link  ห้องออนไลน์
ป64.01อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  อารมย์เกลี้ยงhttps://meet.google.com/qhk-prdo-dwp  
ป64.02อาจารย์ ดร.รัตนวัชร์  เพ็ญรัตนหิรัญhttps://meet.google.com/yfg-zioj-ryi  
ป64.03อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์https://meet.google.com/zvm-geig-peh  
ป64.04อาจารย์ชวลิต  ขอดศิริhttps://meet.google.com/qij-mcqe-qfr  
ป64.05อาจารย์อัณณ์ชญากร  พัฒนประสิทธิ์https://meet.google.com/awj-qvtm-uvj  
ป64.06อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท  จอมคำhttps://meet.google.com/hyh-qpek-xmi  

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษแยกตามหมู่เรียน

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/06/รายชื่อนักศึกษาแยกหมู่เรียน.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”ดาวน์โหลด”]

หมายเหตุ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ โทร. 081-8823051 หรือ คุณสมเด็จ ภิมายกุล โทร. 084-0469024

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คลิ๊กที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา คลิ๊กทีนี
การจัดส่งเอกสารรายงานตัว คลิ๊กทีนี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่