การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาและนำเสนอนโยบายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ปี 2564 – 2668 โดยมีคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์และอาจารย์ภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะร่วมผลิตเข้าร่วมการสัมมนา

เวลาประมาณ 10.00 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและกลยุทธ์ ซึ่งภายหลังจากการบรรยายได้จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการตามพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
ด้านที่ 2 การบริการวิชาการและการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน แสนใจพรม
ด้านที่ 3 การพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2562 โดยได้เน้นเป้าประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกัน ตามยุทธศาตร์ด้านต่าง ๆ โดยมียุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริการ ซึ่งภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าจะสามารถดำเนินกิจการการพัฒนาตามแผนเพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งได้ผลิตผล (ครูและบุคลากร) ที่สามารถออกไปพัฒนาและเป็นประโยชน์แต่สัมคมไทยต่อไป

ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่