การประชุมและทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการจัดงาน Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อทดสอบแนวทางการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งจะต้องทดสอบการทำงานระบบและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pre-University โดยได้ทดสอบการบรรยายและการนำเสนอของวิทยากรตลอดจน อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จัดทำในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และเผยแพร่ผ่านทางสังคมเครือข่าย (Social Network) ด้วยระบบ Facebook


กิจกรรม Pre-University มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และได้รับการปลุกพลังเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนนักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมพบปะกับพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการอบรมจำนวน 5 หลักสูตรดังนี้

1. การปรับตัวเพื่อเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จในการเรียน
2. ปลุกพลังสร้างจิตวิญญาณความเป็นคร
3. สุขภาพดีชีวีมีสุขเรียนสนุกสู่การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
4. การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อชีวีมีสุขของนักศึกษาครู
5. ทักษะชีวิตนักศึกษาครูในยุค new normal
ซึ่งนักศึกษาต้องอบรมให้ครบทุกหลักสูตร การจัดกิจกรรม Pre-University จะจัดขึ้นในวันที ื18-20 มิถุนายน 2564 โดยรายละเอียดการจัดอบรมอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom meeting และ Facebook ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ คณะครุศาสตร์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ภาพจาก Facebook : https://www.facebook.com/kovit.jomkham
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่