มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

คณะครุศาสตร์ ในนามสถาบันการผลิตและพัฒนาครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลนักศึกษา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของโครงการฯ ดังนี้

  • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.
  • โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่