คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงใน “โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยมี
– รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์
– ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
– คุณแดเนียล มาร์โค ซิกฟรีดี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
– คุณสุรพร สุริยมณฑล ตัวแทนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์และคณะทีมงานมูลนิธิเกื้อฝันเด็กร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมริมเหนือ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย จัดทำเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทวิพหุภาษา หมายถึงการที่เราใช้ภาษาแม่ คือ เชียงใหม่ มีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่บนดอยเยอะ ปกติเด็กเล็กๆเวลาเข้าเรียนจะไม่เข้าใจ เพราะภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ คือภาษาใหม่สำหรับเขา คือภาษาไทย ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราใช้ภาษาของเด็กเป็นฐานเริ่มต้น เพื่อเป็นฐานเป็นสะพานต่อไปสู่ภาษาไทย ทำให้เขาจะเรียนอ่านออกเขียนได้และเข้าใจเรียนรู้ได้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการน่าจะได้มีการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรในส่วนนี้ด้วยกัน เพราะว่าเมื่อเด็กจบไปได้มีอาวุธพร้อมที่จะไปทำงานกับเด็กบนดอยได้ทันที

ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้กล่าวถึงมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ว่า มูลนิธิได้ก่อตั้งมาประมาณ 30 ปีและได้เริ่มดำเนินการการพัฒนาทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ซึ่งแนวความคิดริเริ่มมาจากการที่ได้ลงพื้นที่โรงเรียนแล้วกลุ่มเด็กไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย จึงมีแนวคิดที่จะนำกระบวนการพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพันธ์มาใช้ร่วมกับภาษาไทยเพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจกัน สื่อสารและเกิดความรักในภาษาถิ่นและภาษาที่เรียนรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณ ตัวแทนมูลนิธิก่อนการลงนามการร่วมการพัฒนาโครงการในครั้งนี้

ภาพ /รายงาน ปรัชญารัก เวียงสงค์