การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 สำหรับอาจารย์นิเทศก์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีสัมมนาตลอดจนบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564″ และ “กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืน” ภายหลังจากจบการบรรยาย ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำกระบวนการ E-PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา” และ “ขั้นตอนการนำ E-PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การออกแบบการนิเทศติดตามและประเมินผล”


การจัดการสัมมนานี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเป็นแนวทางให้ครูนิเทศก์นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนะนำแนวทางเพื่อฝึกและส่งเสริมนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ ซึ่งในระหว่างการสัมมนานั้นได้มีข้อซักถามตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ผู้เข้าร่วม ได้รับทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขให้กับอาจารย์นิเทศก์ที่ได้ออกไปพบปะนักศึกษาตามโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาต่าง ๆ

ภาพ / รายงาน : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่