การประชุมกับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) คุรุสภาทางระบบออนไลน์ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่คุรุสภารับรอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเแลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว


ภาพ / ข่าว : สมเด็จ ภิมายกุล
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Edu.cmru