การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษาปัจจุบันได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ เข้าร่วมพิจารณาประเมินผ่านระบบออนไลน์ดังนี้

  1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ
  4. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยจันทรเกษม กรรมการ
  5. ผศ.ทิวาพร ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอาทิเช่น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต (คณาจารย์หรือผู้บริหารที่มีนักศึกษาของคณะไปร่วมฝึกประสบการณ์) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาในคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและได้ข้อมูลที่ตรง

การประกันคุณภาพจัดขึ้นในวงรอบของปีการศึกษา สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 นี้ คณะครุศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและกลุ่มศิษย์เก่าที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมการประเมินในครัั้งนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีนางสาวศิริพร เตชนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุฒิโสภน นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม นายวิวัฒน์ เรือนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันคะยอมนายก้องเกียรติ วงค์ทอง นายธีรวัฒน์ กุลต๊ะและนางสาวกฤษฎาพร ใจไหว

ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการประชุม นำเอาโปรแกรมประยุกต์ Zoom Meeting มาใช้ในการนำเสนอและการพิจารณาทำให้การจัดการนำเสนอและสื่อผลงานประกอบการรายงาน สามารถนำเสนอได้โดยง่ายถึงแม้อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานปริมาณการส่งข้อมูลหรือที่เรียกว่า Internet Bandwidth แต่ก็สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ

รายงาน / ภาพ : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์