การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

แชร์ข้อมูลไปยังแหล่งอื่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน ซึ่งมีคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว


แชร์ข้อมูลไปยังแหล่งอื่น