พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ผู้ได้รับมอบ “รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับครูอาจารย์ที่ทำงาน ทุ่มเทเสียสละ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในปี ๒๕๖๔ นี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ได้แก่
๑. ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์
๒. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๖. นางธนิดา ปิ่นแก้ว ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๗. อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครูผู้ทรงคุณค่า

” เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิวัยวุฒิเป็นต้นแบบทั้งในด้านการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีผลการสอนที่ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าทางการศึกษา หน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ยกย่องของลูกศิษย์ เพื่อนครูอาจารย์ สถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “

VDO : เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๔ ( ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ )ประมวลภาพงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

[rl_gallery id=”339″]

ภาพ / ข่าว / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Edu.cmru