ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 81 คน โดยแยกตามสาขาที่ได้รับเข้ารับบรรจุดังนี้

สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 12 คน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 8 คน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 คน
สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 คน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 1 คน
สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 คน
สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 คน
สาขาภาษาไทย จำนวน 17 คน
สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 คน
สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 9 คน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 2 คน

โครงการ “ครูคืนถิ่น” จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อคัดเลือก คนดี คนเก่งเข้ามาในวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถบรรจุในภูมิลำเนาตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ลดปัญหาการโยกย้าย แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่การศึกษา โครงการที่จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก มุ่งให้สถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูเหล่านั้น

โดยเป็นโครงการที่จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก มุ่งให้สถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูเหล่านั้น ซึ่งบรรจุบัน มีการคัดเลือก 50 วิชาเอก นักศึกษาที่ได้รับการบรรจุ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ / เรียบเรียง
นายปรัชญารัก เวียงสงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 12 คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 8 คน


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 คน


สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 คน


สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 1 คน


สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 คน

สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 คน


สาขาภาษาไทย จำนวน 17 คน


สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 คน


สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 9 คน


สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 2 คน